Energy hubs als spil in de energietransitie

Energy hubs, die slimme verbindingen leggen tussen de opwek, de opslag en het verbruik van duurzame energie, worden een steeds belangrijker onderdeel van de Nederlandse energietransitie. Dat blijkt uit een sessie tijdens The Solar Future 2021. Publiek-private samenwerking aan integrale oplossingen is volgens Haike van de Vegte van Firan een essentiële succesfactor.

Ontwikkelaars, exploitanten en eigenaren van projecten met duurzame energie krijgen in toenemende mate te maken met (dreigende) transportschaarste en (mogelijke) netcongestie. De groeiende drukte op het Nederlandse elektriciteitsnet heeft ook impact op de plannen van gemeenten, vastgoedontwikkelaars, investeerders en energiecoöperaties om zonne-energie, windenergie en andere duurzame bronnen in te zetten.

Uitdagingen, oplossingen en scenario’s

Vernieuwende oplossingen zoals energieopslag, slimme laadinfrastructuren en lokale energienetwerken verminderen de druk op de netcapaciteit, zo komt naar voren in een sessie tijdens The Solar Future 2021, het internationale event over zonne-energie dat op 7 september plaatsvond in Utrecht.

Onder leiding van Edwin Koot van Solarplaza gingen Arjan van Voorden van Stedin, Klaas Hommes van TenneT en Haike van de Vegte van Firan in gesprek over de uitdagingen, oplossingen en scenario’s voor zonne-energie in Nederland.

Energy hubs spelen de komende jaren een belangrijke rol de energietransitie, aldus Haike van de Vegte, senior business developer bij Firan.

“Energy hubs leggen slimme verbindingen tussen producenten en afnemers van verschillende soorten duurzame energie. De aanpak maakt het mogelijk om de energie van zonne- en windparken te gebruiken voor bijvoorbeeld nabijgelegen utiliteitsgebouwen, industriegebieden en laadfaciliteiten, zonder dat daarvoor onnodige netaansluitingen of netverzwaringen zijn vereist.”

“Afstemming van de decentrale infrastructuren met het gereguleerde elektriciteitsnet is een noodzakelijke voorwaarde om issues rond netcongestie daadwerkelijk te voorkomen“ Haike van de Vegte Sr. Business Developer

Publiek-private samenwerking als succesfactor

Een integraal netbeheer vanuit een publiek-privaat partnerschap is volgens Van de Vegte een van de essentiële succesfactoren voor energy hubs.

“De afstemming van de lokale energienetwerken met het gereguleerde elektriciteitsnet is een noodzakelijke voorwaarde om issues rond netcongestie daadwerkelijk te voorkomen. Een doordachte publiek-private samenwerking – waarbij naast projectpartners ook stakeholders zoals forecast- en trading-partijen, netbeheerders en grondeigenaren worden betrokken – maakt het mogelijk om investeringsrisico’s af te dekken en het eigenaarschap op de lange termijn te borgen.”

Slimme verbindingen

Er is een groeiende awareness van de meerwaarde en voordelen van vernieuwende oplossingen zoals energy hubs, zo is af te leiden uit de discussies tijdens The Solar Future.

Van de Vegte: “Energy hubs creëren ruimte voor de duurzame groei van ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden, ook al is er sprake van (dreigende) netcongestie in de regio.”

Een energy hub legt een slimme verbinding tussen de productie, de opslag, de conversie en het verbruik van duurzame energie. Een energiemanagementsysteem zorgt daarbij continu voor de optimale balans in de energiestromen. Zo voorziet de energy hub in alle energie die nodig is voor de (verdere) verduurzaming van bedrijfsactiviteiten, productieprocessen en vervoermiddelen.

Stappenplan voor succesvolle projecten

Het enthousiasme voor energy hubs heeft in belangrijke mate te maken met de bijdrage van de lokale energienetwerken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken (zoals de capaciteit en stabiliteit van het elektriciteitsnet) en voor de efficiency en het rendement van projecten met duurzame energie.

Tegelijkertijd zien netbeheerders dat er haken en ogen zitten om lokale energienetwerken een waardevolle toevoeging te laten zijn op het gereguleerde elektriciteitsnet. Partijen met plannen voor een energy hub krijgen te maken met allerlei organisatorische, juridische, technische en financiële vraagstukken.

Een nieuwe handreiking van Firan en Dep geeft handvatten om alle zaken goed te regelen. De publicatie zet de belangrijkste actie- en aandachtspunten op een rij om in vier stappen – initiëren, verkennen, ontwerpen en realiseren – te komen tot een succesvol en futureproof project.

“Het stappenplan voor energy hubs geeft publieke en private partners een plan van aanpak om te komen tot de juiste oplossing voor de opwek, de opslag en het gebruik van zonne-energie en andere duurzame bronnen,” licht Van de Vegte toe.

“Bij elke stap worden de uitdagingen en discussiepunten rond bijvoorbeeld eigenaarschap en exploitatie benoemd, zodat de betrokken partijen daarover heldere afspraken en concrete acties kunnen vastleggen.”

Aan de slag met een energy hub?

Download ons stappenplan met praktische handreikingen, aandachtspunten en cases.

Gezamenlijk belang

De publiek-private samenwerking die centraal staat in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van energy hubs geeft een extra impuls aan de lokale en regionale energietransitie.

Van de Vegte: “Met lokale energienetwerken worden projecten met duurzame energie zelfs mogelijk op locaties die – nu, of in de nabije toekomst – te maken hebben met netcongestie. Daarmee hebben netbeheerders en netwerkbedrijven een gezamenlijk belang om zich in te zetten om optimaal gebruik te maken van netcapaciteit en samen verder te werken aan innovaties die de energietransitie versnellen.”

Meer weten over vernieuwende oplossingen voor duurzame energie?

Download het stappenplan van Firan en neem voor vragen gerust contact met ons op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!