Energy hubs als spil in de energietransitie

Energy hubs, die slimme verbindingen leggen tussen de opwek, de opslag en het verbruik van duurzame energie, worden een steeds belangrijker onderdeel van de Nederlandse energietransitie. Dat blijkt uit een sessie tijdens The Solar Future 2021. Publiek-private samenwerking aan integrale oplossingen is volgens Haike van de Vegte van Firan een essentiële succesfactor.

Ontwikkelaars, exploitanten en eigenaren van projecten met duurzame energie krijgen in toenemende mate te maken met (dreigende) transportschaarste en (mogelijke) netcongestie. De groeiende drukte op het Nederlandse elektriciteitsnet heeft ook impact op de plannen van gemeenten, vastgoedontwikkelaars, investeerders en energiecoöperaties om zonne-energie, windenergie en andere duurzame bronnen in te zetten.

Uitdagingen, oplossingen en scenario’s

Vernieuwende oplossingen zoals energie-opslag, slimme laadinfrastructuren en decentrale energiesystemen verminderen de druk op de netcapaciteit, zo komt naar voren in een sessie tijdens The Solar Future 2021, het internationale event over zonne-energie dat op 7 september plaatsvond in Utrecht. Onder leiding van Edwin Koot van Solarplaza gingen Arjan van Voorden van Stedin, Klaas Hommes van TenneT en Haike van de Vegte van Firan in gesprek over de uitdagingen, oplossingen en scenario’s voor zonne-energie in Nederland.

Energy hubs spelen de komende jaren een belangrijke rol de energietransitie, aldus Haike van de Vegte, business manager van infraspecialist Firan. “Energy hubs leggen directe verbindingen tussen verschillende soorten duurzame energie én tussen de producenten en gebruikers daarvan. De aanpak maakt het mogelijk om de energie van zon- en windparken te gebruiken voor bijvoorbeeld nabijgelegen utiliteitsgebouwen, industriegebieden en laadfaciliteiten, zonder dat daarvoor onnodige netaansluitingen of netverzwaringen zijn vereist. De afstemming van de energy hub met de bestaande energie-infrastructuren zorgt voor systeemoptimalisatie.”

“Afstemming van de decentrale infrastructuren met het gereguleerde elektriciteitsnet is een noodzakelijke voorwaarde om issues rond netcongestie daadwerkelijk te voorkomen“ Haike van de Vegte Sr. Business Developer

Publiek-private samenwerking als succesfactor

Een integraal netbeheer vanuit een publiek-privaat partnerschap is volgens Van de Vegte een van de essentiële succesfactoren voor energy hubs. “De afstemming van de decentrale infrastructuren met het gereguleerde elektriciteitsnet is een noodzakelijke voorwaarde om issues rond netcongestie daadwerkelijk te voorkomen. Een doordachte publiek-private samenwerking – waarbij naast projectpartners ook stakeholders zoals forecast- en trading-partijen, netbeheerders en grondeigenaren worden betrokken – maakt het mogelijk om investeringsrisico’s af te dekken en het eigenaarschap op de lange termijn te borgen.”

Slimme lokale matches

Er is een groeiende awareness van de meerwaarde en voordelen van decentrale netoplossingen zoals energy hubs, zo is af te leiden uit de discussies tijdens The Solar Future. Van de Vegte: “Energy hubs voorzien in de vraag naar nieuwe projecten om duurzame energie ook lokaal in te zetten. Tegelijkertijd kunnen bestaande projecten met bijvoorbeeld zonnevelden en windturbines dankzij energy hubs efficiënter en sneller uitbreiden.”

De renewable energy matchingtool (kortweg RE-matchingtool) van Firan laat zien waar slimme lokale koppelingen mogelijk zijn tussen wind- en zonneparken, en tussen producenten en afnemers van groene stroom. In de exploitatiefase maken energy hubs van Firan gebruik van het unieke Grid Control Platform om continu de energiestromen te analyseren, monitoren en sturen. Het systeem zorgt voor een optimale balans tussen vraag en aanbod van duurzame energie en voor een integrale connectie tussen het decentrale en het gereguleerde elektriciteitsnet.

Onze RE-matchingtool brengt mogelijkheden voor lokale koppelingen in beeld

Stappenplan voor succesvolle projecten

Het enthousiasme voor energy hubs heeft in belangrijke mate te maken met de voordelen voor maatschappelijke vraagstukken (zoals de capaciteit en stabiliteit van het elektriciteitsnet) en voor de efficiency en het rendement van projecten met duurzame energie.

Tegelijkertijd zien netbeheerders dat er haken en ogen zitten om decentrale netten een waardevolle toevoeging te laten zijn op het publieke net. Partijen met plannen voor een energy hub krijgen te maken met allerlei organisatorische, juridische, technische en financiële vraagstukken.

Een nieuwe handreiking van Firan en Qirion geeft handvatten om alle zaken goed te regelen. De publicatie zet de belangrijkste actie- en aandachtspunten op een rij om in vier stappen – initiëren, verkennen, ontwerpen en realiseren – te komen tot een succesvol en futureproof project. “Het stappenplan voor energy hubs geeft publieke en private partners een plan van aanpak om te komen tot de juiste decentrale infra-oplossing voor de opwek, de opslag en het gebruik van zonne-energie en andere duurzame bronnen,” licht Van de Vegte toe. “Bij elke stap worden de uitdagingen en discussiepunten rond bijvoorbeeld eigenaarschap en exploitatie benoemd, zodat de betrokken partijen daarover heldere afspraken en concrete acties kunnen vastleggen.”

Stappenplan voor energy hubs

Aan de slag met een energy hub? Ons stappenplan zet praktische handreikingen, aandachtspunten en cases op een rij.

Gezamenlijk belang

De publiek-private samenwerking die centraal staat in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van decentrale netoplossingen, zoals energy hubs, geeft een extra impuls aan de lokale en regionale energietransitie. Van de Vegte: “Met decentrale systemen worden projecten met duurzame energie zelfs mogelijk op locaties die – nu, of in de nabije toekomst – te maken hebben met transportschaarste en netcongestie. Daarmee hebben netbeheerders en netwerkbedrijven een gezamenlijk belang om zich in te zetten om optimaal gebruik te maken van netcapaciteit en samen verder te werken aan innovaties die de energietransitie versnellen.”

Met infra-oplossingen zoals energy hubs ondersteunt Firan ontwikkelaars, exploitanten en eigenaren van projecten met duurzame energie om – samen met partners en stakeholders, zoals netbeheerders en gemeenten – initiatieven op te starten en/of uit te breiden. Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen, of direct starten met een samenwerking? Neem gerust contact op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!