Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Ze zorgen ervoor dat we in Nederland droge voeten houden en dat het oppervlaktewater schoon is en blijft. Daar komt nu een extra rol bij: die van energieleverancier van warmte en koude, die gewonnen worden uit oppervlaktewater. Deze thermische energie uit oppervlaktewater is een vorm van aquathermie.

In Arnhem is gestart met een bijzonder project dat gebruik maakt van aquathermie. In eerste instantie worden in ieder geval twee kantoorgebouwen van warmte en koude uit grond- én oppervlaktewater voorzien. Later worden ook het gemeentelijk vastgoed en enkele honderden woningen in de wijken Vredenburg en Kronenburg aangesloten op deze voorziening.

Aquathermie-systeem met warmte-koude installatie

Vanuit de collectieve warmte-koude installatie (WKO) wordt via een bronnet warmte en koude naar de afnemers in de wijk getransporteerd. Met behulp van oppervlaktewater wordt de WKO-bron effectief geregenereerd.

WKO-systeem in waterwingebied

Onderzoek van Rijkswaterstaat laat zien dat warmte uit oppervlaktewater in de toekomst kan bijdragen aan de verwarming van mogelijk één miljoen woningen in Nederland. Omdat de wijk Vredenburg in het waterwingebied van waterbedrijf Vitens in Arnhem ligt, kunnen er in deze wijk geen WKO-systemen worden aangelegd. Het gemaal en de collectieve WKO liggen daarom buiten dit wingebied.

Het project is een samenwerking tussen Waterschap Rivierenland, gemeente Arnhem, energiebedrijf ENGIE, adviesbureau IF Technology en Firan. Met Vastgoedbedrijf Rijsterborgh en het Rijksvastgoedbedrijf zijn inmiddels leveringsovereenkomsten getekend. Met de woningbouwcorporaties Vivare, Volkshuisvesting en Portaal wordt onderzocht of aansluiting van hun woningbezit haalbaar is. Qirion levert ondersteuning aan Firan bij het ontwikkelen van het netwerk. Verder wordt dit initiatief ondersteund door de provincie Gelderland.

Meer weten?

Wilt u weten hoe wij met warmte uit afval-, drink- en oppervlaktewater uw warmtevoorziening kunnen verduurzamen?

Natuureiland Marker Wadden is niet aangesloten op het landelijke netwerk van elektriciteit, gas, drinkwater of riolering en is daarmee het eerste zelfvoorzienende eiland van Nederland. Firan ontwikkelde het slimme off-grid elektriciteitsnetwerk, dat volledig draait op lokale zon- en windenergie.