Nieuwe fase warmtenetten in Holland Rijnland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een opsporingsvergunning verleend voor onderzoek van Shell en projectontwikkelaar D4 naar het potentieel van aardwarmte in Holland Rijnland. Samen met infraspecialist Firan verkennen de partijen de mogelijkheden om de aardwarmte in te zetten voor een nieuw duurzaam warmtenet voor Holland Rijnland en Greenport Aalsmeer.

De regio’s Holland Rijnland en Greenport Aalsmeer staan voor de opgave om de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving en de glastuinbouw te verduurzamen. Shell, projectontwikkelaar D4 en infraspecialist Firan onderzoeken samen met lokale partners de haalbaarheid van een regionale warmte-infrastructuur met aardwarmte als primaire bron.

Regionaal warmtenet voor de gebouwde omgeving

Volgens een eerste onderzoek van Shell, D4 en Firan is voor een groot deel van de woningen en gebouwen in de regio Holland Rijnland – een samenwerking tussen dertien gemeenten in de regio Leiden e.o. – een aansluiting op een warmtenet de meest geschikte aardgasvrije oplossing. Firan en de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek verkennen inmiddels de mogelijkheden voor een open warmtenet.

De open infrastructuur met onafhankelijk netbeheer betekent dat verschillende bronnen, leveranciers en afnemers van het warmtenet gebruik kunnen maken. De aanpak zorgt voor een optimale inzet van duurzame bronnen tegen de laagste maatschappelijke kosten.

Duurzame warmte voor glastuinbouw

Het regionale warmtenet heeft de potentie om naast Holland Rijnland ook Greenport Aalsmeer, het wereldhandelscentrum voor de sierteelt, te voorzien van duurzame warmte. D4, Firan, Glastuinbouw Nederland en Greenport Aalsmeer zetten nu stappen om deze warmtetransitie verder te brengen.

Aardwarmtepotentieel

Aardwarmte kan mogelijk voorzien in een groot deel van de totale warmtevraag in Holland Rijnland en Greenport Aalsmeer. Shell en D4 hebben nu van het ministerie van Economische Zaken een opsporingsvergunning ontvangen om de potentie van aardwarmte in de gebieden te onderzoeken. Het aardwarmtepotentieel in het vergunningsgebied wordt momenteel geschat op ruim 200 megawatt thermische energie.

Volgende fase voor warmtenet

Met de toekenning van de opsporingsvergunning aan Shell en D4 komt de ontwikkeling van het warmtenet in een volgende fase. In samenwerking met Firan en het lokale bestuur wordt een geschikte startlocatie vastgesteld. Daar brengen Shell en D4 de ondergrond in kaart met het oog op onder meer veiligheid, en wordt de afstemming met de omgeving gezocht. Na de vergunningenprocedures start de bouw van de aardwarmte-installatie en de ontwikkeling van de warmte-infrastructuur.

Betrouwbaar alternatief  voor aardgas

Bij geothermie wordt warmte onttrokken aan water dat op 500 tot 4.000 meter diepte in de aarde aanwezig is. Daarmee behoort aardwarmte tot een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas en een belangrijke driver achter de transitie naar een aardgasvrije en CO2 -neutrale gebouwde omgeving en industrie.

Delen op social media
Meer weten?
Duurzaam lokale energie uitwisselen? Firan ondersteunt hierbij! Wij helpen lokale partijen met de realisatie van open en onafhankelijke energie infra.