Nieuwe plannen voor Nederlandse aardwarmte

Projectontwikkelaar D4, Shell en Firan verkennen de mogelijkheden om aardwarmte te benutten voor verwarming van de gebouwde omgeving en glastuinbouw.

In samenwerking met Firan willen D4 en Shell de warmtetransitie in de regio’s Holland Rijnland en Greenport Aalsmeer versnellen. Daarom hebben de partijen het initiatief genomen om samen met betrokken gemeenten, producenten en afnemers een warmtenet te ontwikkelen. Aardwarmte biedt hier mogelijk de potentie om de warmtevraag van de gebouwde omgeving en glastuinbouwsector te verduurzamen. Hiervoor starten D4 en Shell een onderzoek.

Onderzoek naar aardwarmte en warmtenet

Het onderzoek brengt onder andere het potentieel van aardwarmte in de ondergrond in de regio Rijnland in beeld. Ook wordt er gekeken of er een nieuwe aanvullende warmte-infrastructuur nodig is. Hiervoor hebben D4 en Shell een aanvraag voor een opsporingsvergunning ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarnaast inventariseren de samenwerkende partijen de warmtebehoefte van mogelijke afnemers en de mogelijkheden om het lokale warmte-aanbod uit de glastuinbouwsector te benutten.

Firan is bij het aardwarmteproject betrokken als de beoogde ontwikkelaar van het regionale warmte-infrastructuur en zal uiteindelijk waarschijnlijk de rol van beheerder van het warmtenetwerk op zich nemen”, vertelt directeur André Meijer. Firan richt zich ook op het organiseren van het transport van de warmte aan warmtebedrijven, woningcorporaties en andere partijen in Holland Rijnland. Firan is geen mede-aanvrager van de opsporingsvergunning, omdat de opsporing en productie van aardwarmte buiten haar mandaat en de scope valt.

Van potentieel naar oplossing

Het ministerie van EZK beslist over het verlenen van de opsporingsvergunning. Hiervoor wordt advies ingewonnen bij toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), TNO, en de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, die weer advies bij de betreffende gemeenten en het waterschap kunnen vragen. Als de opsporingsvergunning aan D4 en Shell wordt verleend, starten zij met het in kaart brengen van het aardwarmtepotentieel per gemeente. Tegelijkertijd zullen D4 en Firan het warmtenet ontwikkelen om tot een betrouwbare, betaalbare en comfortabele warmte-oplossing te komen.

Het nieuwe warmtenet gaat, conform de visie van Firan op open energienetten met onafhankelijk netbeheer, warmte transporteren naar huishoudens en bedrijven in Holland Rijnland en Greenport Aalsmeer en staat open voor toekomstige uitbreiding met diverse andere bronnen, afnemers en diensten. Meijer: “Door samen met warmte-afnemers, partijen en overheden het aardwarmtepotentieel en de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een open en publiek warmtenet te onderzoeken, brengen we samen de transitie naar duurzame warmte verder.”

Lees meer over het initiatief met Nederlandse aardwarmte op de website van D4.

Delen op social media
Meer weten?
Duurzaam lokale energie uitwisselen? Firan ondersteunt hierbij! Wij helpen lokale partijen met de realisatie van open en onafhankelijke energie infra.