Twee nieuwe projecten met energy hubs voor bedrijventerreinen

Samen met publieke en private partners gaat Firan aan de slag met twee vernieuwende projecten naar de ontwikkeling, toepassing en uitrol van energy hubs op bedrijventerreinen.

Firan start samen met Scholt Energy, Heliox en Solar Energy een vernieuwend project om energy hubs toepasbaar te maken voor bedrijventerreinen met een grote vraag naar voorzieningen voor elektrisch vervoer. Het project richt zich op de ontwikkeling en realisatie van energy hubs, die het mogelijk maken om zon- en windenergie slim te benutten en de vraag en het aanbod van duurzame energie optimaal op elkaar af te stemmen.

Project Local Energy Hubs: energy hubs voor elektrisch vervoer

Het project “Local Energy Hubs als oplossingsrichting voor de te verwachte explosieve toename in elektrisch vervoer in de logistieke sector i.c.m. Zon PV op daken” (kort: Local Energy Hubs) loopt van 1 februari 2022 tot 31 augustus 2025.

Het project wordt medegefinancierd met een subsidie van ruim 1,3 miljoen euro vanuit de regeling voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie voor systeemoplossingen voor de grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit (MOOI SIGOHE). De regeling wordt door RVO namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgevoerd.

Binnen het project Local Energy Hubs vinden vier pilots plaats om met behulp van energy hubs grootschalige laadvoorzieningen te realiseren op bedrijventerreinen. De ervaringen uit de pilots leveren input voor blauwdrukken voor energy hubs voor andere bedrijventerreinen.

André Simonse, senior business developer bij Firan: “Samen met onze projectpartners maken we een elektrische laadvoorziening met lokaal opgewekte zonne-energie en batterij-opslag mogelijk. Een slim energiemanagementsysteem zorgt daarbij voor de continue analyse, monitoring en sturing van de energiestromen. Daarmee stimuleren we het efficiënte gebruik van de elektriciteitsinfrastructuur.”

Project EIGEN: betrouwbare en opschaalbare concepten voor energy hubs

Firan is ook deelnemer aan een vernieuwend project om de grootschalige opwek van duurzame energie slim in te passen in het elektriciteitsnet. Het project “Energy Hubs voor Inpassing van Grootschalige hernieuwbare Energie” (kort: EIGEN), dat Alliander samen met twaalf partners uitvoert, richt zich op de ontwikkeling en uitrol van betrouwbare concepten voor energy hubs.

Het doel van het project is om een systematisch uitgewerkt stappenplan met complementaire tools te ontwikkelen om grootschalig opgewekte duurzame energie lokaal toepasbaar te maken op bedrijventerreinen. Er vinden pilots plaats in de Amsterdamse haven, op de City Logistics Innovation Campus bij Amsterdam en in bedrijvenpark De Zwette in Leeuwarden, waar Firan al is betrokken bij de plannen voor verduurzaming van de lokale energievoorziening.

Haike van de Vegte, senior business developer bij Firan: “De blauwdrukken maken het voor de praktijk makkelijker om alle complexe technische en juridische af te wegen en tot de juiste oplossing te komen voor de lokale situatie. Daardoor worden energy hub concepten breed toepasbaar en opschaalbaar, wat een impuls geeft aan de lokale productie en inzet van hernieuwbare energie.”

Verduurzaming versnellen

Het EIGEN-project loopt van 1 februari 2022 tot 31 augustus 2025 en is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van 3,1 miljoen euro vanuit de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI), die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ingesteld om integrale oplossingen te stimuleren die bijdragen aan de klimaatdoelen. Het consortium, dat wordt geleid door Alliander, brengt de verschillende competenties samen die nodig zijn voor een integrale aanpak: bij het project zijn marktpartijen, TNO en hoger onderwijs betrokken.

Een belangrijk onderdeel van het EIGEN-project is de ontwikkeling van een prototype voor een energy hub platform. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise en tools van Firan.

Van de Vegte: “Om de verduurzaming van bedrijventerreinen de komende jaren verder te versnellen, is een slim gebruik van het gereguleerde elektriciteitsnet onmisbaar. Met het nieuwe onderzoek ontwikkelen we een breed toepasbare aanpak om lokale verbindingen te leggen tussen opwek, opslag en verbruik. Energy hubs leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan oplossingen voor netcongestie en aan het energiesysteem van de toekomst.”

Meer weten over de mogelijkheden van energy hubs?

Download het stappenplan van Firan [PDF] en neem voor vragen gerust contact met ons op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!