Open warmtenet voor ondernemingen en woningen in Lingewaard

Lingewaard luchtfoto

Lingewaard luchtfoto

De gemeente Lingewaard, energiebedrijf Lingezegen Energy en infraspecialist Firan onderzoeken de mogelijkheid om tuinbouwbedrijven en woningen aan te sluiten op een open warmtenet met verschillende duurzame bronnen.

De Gelderse gemeente Lingewaard heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Onderdeel van de duurzame plannen is de overstap naar een aardgasvrije warmtevoorziening, met een open warmtenet met diverse duurzame bronnen als basis.

Warmtenet voor tuinders en huishoudens

In het cluster van agrobedrijven NEXTgarden is al een warmtenet in gebruik van energiebedrijf Lingezegen Energy, een initiatief van een aantal samenwerkende tuinders in de regio. De gemeente, het energiebedrijf en Firan verkennen de mogelijkheden om het netwerk uit te breiden naar andere tuinbouwgebieden in de omgeving en naar een nieuwbouwwijk en de buurt Zilverkamp in Huissen, die is aangemerkt als Wijk van de Toekomst. Zilverkamp is ook een van de proeftuinen van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken. Met de rijksbijdrage van ruim vier miljoen euro zet de gemeente nieuwe stappen om de wijk aardgasvrij te maken.

Tuinbouwbedrijven als warmtebron

NEXTgarden heeft het doel om het eerste energieneutrale tuinbouwgebied van Nederland te worden. Daarom nemen de ondernemingen energiebesparende maatregelen en wordt er steeds meer gebruik gemaakt van lokaal opgewekte duurzame energie. Samen met Firan en Lingezegen Energy werken de tuinders aan een slim warmtenetwerk om de verschillende energiestromen, zoals stroom uit de zonneparken in de omgeving en groen gas uit een biovergistingsinstallatie in Bemmel, met elkaar te verbinden. Daardoor zou NEXTgarden in de toekomst mogelijk gaan fungeren als duurzame warmtebron voor woningen en andere gebouwen in de omgeving.

Open warmtenet met duurzame bronnen

De gemeente Lingewaard geeft als onderdeel van de Regionale Energiestrategie Arnhem-Nijmegen een impuls aan het warmtenet, en stimuleert de inzet van zonnewarmte en aquathermie. In dat kader vindt in oktober 2020 een proefboring plaats naar het potentieel voor warmte-opslag in NEXTgarden. In totaal zouden op termijn 2750 huishoudens in Zilverkamp, 500 nieuwbouwwoningen in Driegaarden en tientallen tuinders in NEXTgarden gebruik maken van het open warmtenet.

De plannen voor een open warmtenet in Lingewaard zijn een samenwerking tussen de gemeente Lingewaard, Lingezegen Energy en Firan.


Douwe van der MeerSr. Businessontwikkelaar


Uw gemeente aardgasvrij


Concrete plannen voor een open en onafhankelijk warmtenet? Neem contact op!
Kerschoten wordt mogelijk als eerste Apeldoornse wijk aardgasvrij gemaakt. Bewoners, woningcorporaties, scholen, de gemeente, het Waterschap en Firan werken er samen aan de ontwikkeling van een warmtenet.

Proeftuin-project warmtenet in Nijmegen Dukenburg

De gemeente Nijmegen wil in 2045 een energieneutrale stad zijn. De eerste stappen om die ambitie waar te maken worden gezet in de wijk Zwanenveld. Dit is een wijk in het stadsdeel Dukenburg: het stadsdeel dat is aangewezen als een van de eerste in Nijmegen die van het gas af gaat. In 2018 is hiervoor de Proeftuinen-subsidie toegekend. 

Omdat het stadsdeel in sommige opzichten een aandachtsgebied is, zoekt de gemeente samen met stakeholders bewust naar kansen om de energietransitie in dit deel van de stad te koppelen met andere maatschappelijke thema’s zoals eenzaamheid, werkgelegenheid en klimaatadaptie.

Onderzoek naar haalbaarheid

Er is een proeftuin-project gestart waarin de haalbaarheid van een aan te leggen warmtenet wordt onderzocht. De wijk Zwanenveld loopt hierin voorop. Samen met partners en inwoners wordt er een wijkwarmteplan opgesteld. Het traject is een zoektocht om te komen tot een businesscase waar iedere partij achter staat. Parrallel aan dit proeftuin-project onderzoekt de gemeente Nijmegen wat haar rol zou moeten zijn in de energietransitie en daarmee welke rol zij in het warmtenet in Dukenburg gaat vervullen.

Warmte vanuit afvalenergiecentrale

De warmtebron van het beoogde warmtenet is restwarmte van afvalenergiecentrale ARN.

Wijkentour ‘Van het gas af’

Op vrijdag 18 september 2020 vindt de wijkentour ‘Van het gas af’ plaats in Nijmegen Dukenburg. Tijdens deze bijeenkomst wordt gekeken hoe de betrokken partijen vormgeven aan de businesscase en het wijkwarmteplan. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Aanmelden voor de wijkentour ‘Van het gas af’ kan hier.

Het warmteproject in Nijmegen Dukenburg is een samenwerking tussen Fakton, Gemeente Nijmegen, Liander, woningbouwcorporaties Portaal, Woonwaarts, Talis en Woongenot en Firan.


Pieter-Jan van HelvoortSr. Businessontwikkelaar


Meer weten?


Heeft uw gemeente concrete plannen voor een open en onafhankelijk warmtenet?
Amsterdam Science Park
De inzet van lage temperatuur warmte zoals restwarmte uit datacenters staat bekend als duurzaam. Hoe komen we tot succesvolle concepten voor aardgasvrije woningen en wijken? Erik Barentsen van de Dutch Data Center Association (DDA) en Douwe van der Meer van infraspecialist Firan vertellen over de uitdagingen, oplossingsrichtingen en voorbeelden uit de praktijk.


Indigoleiding transporteert duurzame warmte in Nijmegen

Warmte van de Nijmeegse afvalenergiecentrale ARN wordt gebruikt voor het verwarmen van bestaande en nieuwe woningen en bedrijven in het Waalfront en de Waalsprong. De restwarmte wordt vanuit de centrale via de Indigoleiding (warmtetransportleiding) getransporteerd. Middels distributienetten (eigenaar Vattenfall) wordt de warmte in het Waalfront en de Waalsprong gedistribueerd. De Indigoleiding en distributienetten vormen samen het warmtenet.

Aansluiting op warmtenet

Eind 2019 zijn circa 6.000 gebouwde woningen aangesloten op het warmtenet. Later volgen nog te bouwen woningen. Bijzonder is dat nieuwe energiebronnen en gebruikers in de toekomst onder gelijke voorwaarden op de Indigoleiding kunnen aansluiten.

Energieneutraal Nijmegen

Het warmtenet is een belangrijke stap in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het warmtenet draagt sterk bij aan de doelstelling van Nijmegen om in 2045 een energieneutrale stad te zijn.

Het warmtenet in Nijmegen is een samenwerking tussen ARN Afvalenergiecentrale B.V., Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Vattenfall en Firan.


Patrick van DurenRealisatiemanager


Meer weten?


Heeft uw gemeente concrete plannen voor een open en onafhankelijk warmtenet?
Amsterdam Science Park
De inzet van lage temperatuur warmte zoals restwarmte uit datacenters staat bekend als duurzaam. Hoe komen we tot succesvolle concepten voor aardgasvrije woningen en wijken? Erik Barentsen van de Dutch Data Center Association (DDA) en Douwe van der Meer van infraspecialist Firan vertellen over de uitdagingen, oplossingsrichtingen en voorbeelden uit de praktijk.

Innovatief warmtenet in Hengelo

In 2041 wil de gemeente Hengelo 5.000 woningen en 500.000 m² bedrijven en instellingen voorzien van duurzame warmte. De gemeente heeft in 2008 een warmtenet aangelegd, dat slim gebruik maakt van lokale industriële restwarmte. Sinds 2016 zijn Firan en Ennatuurlijk als partners betrokken bij de stadsverwarming, die in 2020 is uitgeroepen tot het meest innovatieve warmtenet van Nederland.

Warmtecascadering

Het warmtenet in Hengelo maakt optimaal gebruik van lokale restwarmte door toepassing van warmtecascadering, de dubbele benutting van restwarmte. Bij de verwerking van sloophout door afvalenergiebedrijf Twence komen elektriciteit, warmte en stoom vrij. Een deel van de stoom wordt vervoerd naar Nouryon, dat de stoom inzet voor zoutwinning. Tijdens de productieprocessen ontstaat restwarmte van 40°C. De restwarmte wordt vervolgens ingezet voor het warmtenet in Hengelo.Animatie van het innovatieve warmtenet in Hengelo

Een ruim twee kilometer lange hoofdleiding levert een deel van de warmte aan onder andere Poppodium Metropool, het ROC van Twente, containerterminal CTT/Bolk, en het High Tech Systems Park. De kantoren en productiehallen op het High Tech Systems Park, zoals de gebouwen van Thales Nederland, HP Valves en PM Surface, worden dankzij het bronnet duurzaam verwarmd en gekoeld.

Het andere deel van de restwarmte van Nouryon komt terecht bij ruim vijfhonderd woningen in Hengelo-Zuid. Twee decentrale energiecentrales (DEC) en een aantal collectieve warmtepompen zorgen ervoor dat de restwarmte wordt opgewaardeerd tot 70°C, de juiste temperatuur voor verwarming én warm water. De warmtepompen draaien op groene stroom van Twence. Er zijn gasgestookte hulpketels geplaatst als back-upvoorziening en om pieksituaties op te vangen.

Proeftuin Nijverheid

Warmtenetwerk Hengelo (een samenwerking tussen Firan en de gemeente) is verantwoordelijk voor de aanleg en exploitatie van het warmtenet in Hengelo. Warmtebedrijf Hengelo (een samenwerking tussen Ennatuurlijk en de gemeente) zorgt voor de levering van de duurzame warmte aan de huishoudens en bedrijven in de stad.

Het slimme warmtenet in Hengelo legt een betrouwbare basis voor nieuwe duurzame energie-oplossingen voor de Twentse stad. Zo is de industriële woonwijk Nijverheid één van de proeftuinen van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken. Met de rijksbijdrage onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om het bestaande warmtenet uit te breiden om Nijverheid aardgasvrij te maken.

Meest innovatieve warmtenet van 2020

Het warmtenet in Hengelo is in 2020 uitgeroepen tot het meest innovatieve warmtenet van Nederland. “Het warmtenet in Hengelo is een goed voorbeeld van de manier waarop de verschillende partners in de lokale warmteketen samenwerken aan vernieuwende oplossingen voor de duurzame energie van vandaag en morgen. De award van Greenvis is een prachtige erkenning voor de gezamenlijke inzet om de warmtetransitie verder te brengen”, aldus Jan Breedveld, manager realisatie en exploitatie van Firan en directeur van Warmtenetwerk Hengelo.

Het warmtenet in Hengelo is een samenwerking tussen Warmtebedrijf Hengelo en Warmtenetwerk Hengelo.


Andre SchiltmansSr. BusinessontwikkelaarMeer over Andre
Jan BreedveldManager Realisatie & ExploitatieMeer over Jan


Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!
Amsterdam Science Park
De inzet van lage temperatuur warmte zoals restwarmte uit datacenters staat bekend als duurzaam. Hoe komen we tot succesvolle concepten voor aardgasvrije woningen en wijken? Erik Barentsen van de Dutch Data Center Association (DDA) en Douwe van der Meer van infraspecialist Firan vertellen over de uitdagingen, oplossingsrichtingen en voorbeelden uit de praktijk.
Op het Nationaal Warmte Congres 2020 wordt de award voor Meest Innovatieve Warmtenet uitgereikt aan gemeente Hengelo, Ennatuurlijk en Firan. Uit drie genomineerden heeft het publiek het warmtenet in Hengelo gekozen tot winnaar van 2020.