Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

We hebben de meest voorkomende vragen en antwoorden over de activiteiten van Firan op deze pagina verzameld. Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons weten!

Over de infra voor nieuwe energie

Wat is de infra voor nieuwe energie waaraan Firan werkt?

Firan is specialist in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van infrastructuren voor warmte, koude, stoom, duurzame gassen, zonnestroom, windenergie en CO2.

We ontwerpen, realiseren, financieren, beheren en onderhouden open warmtenetten voor de wereld van morgen. Onze decentrale netten creëren slimme energienetwerken voor organisaties, ondernemingen en coöperaties die gebruikmaken van zonnestroom, windenergie en andere duurzame energiebronnen. Op die manier maken we duurzame, betrouwbare en betaalbare energie toegankelijk voor iedereen en geven we een impuls aan de energietransitie.

Wat zijn decentrale energienetten?

Decentrale energienetten creëren vernieuwende en toekomstbestendige oplossingen voor de groeiende productie en afname van zonnestroom, windenergie, waterstof en andere duurzame energiebronnen en energieopslag – naast de huidige elektriciteitsnetten. Daarmee zorgen we voor de optimale inzet van de duurzame bronnen van vandaag en morgen. Dat scheelt tijd en kosten, en verbetert de business case voor duurzame energiesystemen.

Decentrale netten hebben een aantoonbare meerwaarde op plekken waar duurzame energiebronnen direct kunnen worden gekoppeld, onderling en met grootzakelijke afnemers. Daarnaast liggen er kansen op locaties waar een eigen netwerk de meest betaalbare en betrouwbare oplossing is om aan de duurzame energievraag van verschillende bedrijven te voldoen. Verder leggen decentrale netten de basis voor zelfvoorzienende energiesystemen, bijvoorbeeld op eilanden.

De decentrale netten van Firan helpen organisaties, ondernemingen en coöperaties om slimme en efficiënte energie-oplossingen te realiseren. Denk aan cable pooling, directe lokale koppelingen tussen de grootschalige opwekking en het verbruik van duurzame energie, en zelfvoorzienende netten.

Wat zijn de voordelen van decentrale energienetten voor gemeenten?

De decentrale netten van Firan maken het mogelijk om slimme en efficiënte energie-oplossingen te realiseren, zonder dat daarvoor een ingrijpende netverzwaring is vereist.

Als uitwerking van het Nederlandse Klimaatakkoord zetten de 30 energieregio’s in de Regionale Energiestrategie (RES) de mogelijkheden voor de opwekking van duurzame elektriciteit op een rij. Het doel is om in 2030 in totaal 35 terraWatt duurzame elektriciteit op te wekken. Gemeenten bepalen op basis van de RES de concrete locaties waar zon- en windparken kunnen worden gerealiseerd. Een van de overwegingen daarbij heeft te maken met het elektriciteitsnet. Is er voldoende capaciteit op het net om de duurzame stroom straks te transporteren?

Het aantal zonnepanelen, windmolens, warmtepompen en laadpalen in Nederland neemt de laatste jaren sterk toe. Zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s zorgen voor een hoge piekbelasting op het elektriciteitsnet en de opmars van all electric warmte-oplossingen vergroot de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet. Er ligt dan ook een grote druk op het huidige elektriciteitsnet. Op verschillende plekken zijn er uitbreidingen van bestaande elektriciteitsstations en/of geheel nieuwe onderstations nodig.

Decentrale energie-concepten, zoals cable pooling, directe lokale koppelingen tussen de grootschalige opwekking en het verbruik van duurzame energie, en zelfvoorzienende netten, stellen gemeenten in staat om optimaal gebruik te maken van het volledige potentieel van Nederlandse energie-infrastructuur voor duurzame energie-opwek.

Decentrale netten maken het mogelijk om nieuwe projecten te realiseren zonder dat daarvoor een nieuwe aansluiting op het bestaande elektriciteitsnet noodzakelijk is. Dat vermindert de (maatschappelijke) kosten voor netverzwaring en netbeheer. En levert tijdwinst op omdat wachttijd op netverzwaring voorkomen wordt.

Verder nemen het gebruik van zon- en windenergie in de industrie en de productie van groene stroom toe. Daarmee leveren decentrale energienetten een belangrijke bijdrage aan de uitwerking en versnelling van de RES – en uiteindelijk aan de duurzame, betrouwbare en betaalbare energie voor de wereld van morgen.

Wat zijn de voordelen van cable pooling voor gemeenten?

Cable pooling maakt het mogelijk om nabijgelegen wind- en zonneparken slim te koppelen: de energiebronnen worden dan op één netaansluiting aangesloten. De voordelen van cable pooling voor gemeenten zijn:

Minder netverzwaring. Door zonnepanelen en windmolens achter het bestaande elektriciteitsnet te combineren wordt de capaciteit van de energie-infrastructuur beter benut. Daardoor gaat er minder energie verloren en wordt de energievoorziening stabieler. Voor de ontwikkeling van netten voor zonne- en windmolenparken is dan ook geen netverzwaring nodig.

Minder ruimtebeslag. Het is mogelijk om zonnevelden rondom een park met windturbines te ontwerpen, op dezelfde grond of in ieder geval dichtbij elkaar in de buurt. Daarmee vermindert het ruimtebeslag.

Meer succesvolle projecten. Met cable pooling wordt de opwek van zonne- en windenergie op veel meer locaties mogelijk dan wanneer uitsluitend wordt gekeken naar de capaciteit van het bestaande elektriciteitsnet. Dat betekent dat er per saldo meer zonne- en windprojecten worden gerealiseerd.

Snellere realisatie van projecten. Ontwikkelaars van zonne- en windparken kunnen projecten dankzij cable pooling sneller realiseren, omdat er minder ingrijpende aanpassingen aan het elektriciteitsnet nodig zijn. Op die manier versnelt cable pooling de ontwikkeling en realisatie van projecten om lokaal duurzame energie op te wekken.

Wat zijn de voordelen van decentrale energienetten voor producenten en gebruikers van duurzame energie?

Decentrale energie-oplossingen leveren ontwikkelaars van zonne- en windparken aanzienlijke kostenbesparingen op. Dat ondersteunt de business case, vermindert de kosten voor de ontwikkeling van een project en verhoogt het rendement van de exploitatie.

Cable pooling maakt het mogelijk om nabijgelegen wind- en zonneparken slim te koppelen: de energiebronnen worden dan op één netaansluiting aangesloten. Op die manier wordt de capaciteit van de elektriciteitskabel beter benut. Daardoor gaat er minder energie verloren en wordt de energievoorziening stabieler. Voor de ontwikkeling van netten voor zonne- en windmolenparken is dan ook geen netverzwaring nodig. Daarnaast kunnen nieuwe zonne- en windparken sneller worden gerealiseerd. De besparingen op de startinvesteringen (voor de netaansluiting) en de jaarlijkse kosten (voor het gebruik van het elektriciteitsnet) verbeteren de businesscase. Verder verminderen decentrale netten de verliezen tijdens het energietransport, vooral in vergelijking met aansluitingen op een verafgelegen onderstation. Dat verbetert het rendement van het project.

Directe lokale koppelingen leggen een efficiënte verbinding tussen de grootschalige decentrale opwekking en een grote energievraag in de buurt. Bijvoorbeeld tussen zonne- en windmolenparken met hoge vermogens en nabijgelegen ondernemingen met een grote energievraag, zoals datacenters en productiefaciliteiten. Het resultaat is een kostenefficiënt en veerkrachtig energiedistributienetwerk dat klaar is voor de toekomst.

Voor terreinen die diverse soorten energie nodig hebben, zoals stroom, biogassen en waterstof, zorgen decentrale netwerken dat elke ondernemer altijd beschikt over de gewenste energie. Slimme softwaresystemen monitoren de actuele energiebehoeften en optimaliseren de afstemming tussen het aanbod en de vraag. De gesloten distributiesystemen achter één netaansluiting zijn daarmee vaak voordeliger dan een groot aantal afzonderlijke aansluitingen.

Op locaties met een behoefte aan een eigen energiesysteem, los van het bestaande elektriciteitsnet, leveren zelfvoorzienende energie-eilanden een duurzame en toekomstbestendige oplossing. Slimme off-grid energienetwerken maken optimaal gebruik van duurzame bronnen. Dat maakt een zelfvoorzienend energiesysteem betaalbaar, betrouwbaar en bereikbaar voor iedereen.

Wat zijn open warmtenetten?

Open warmtenetten met onafhankelijk netbeheer zijn toegankelijk voor uiteenlopende leveranciers, bronnen en gebruikers. Open warmtenetten zorgen daarmee voor de optimale inzet van duurzame bronnen, de laagste maatschappelijke kosten en transparante prijzen voor afnemers.

De open warmtenetten van Firan staan garant voor:

 • Duurzame warmte. Verschillende bronnen en leveranciers maken onder gelijke condities gebruik van de infrastructuur om warmte te leveren aan allerlei woningen en gebouwen. Deze aanpak stimuleert de ontwikkeling van nieuwe lokale warmtebronnen en de verdere verduurzaming van het net. Van producenten wordt namelijk gevraagd dat alle warmte die zij leveren duurzaam is. Zelfs de voorzieningen voor piekmomenten en back-up zijn dan op termijn verduurzaamd.
 • Een betrouwbare warmte-infrastructuur. Het netbeheer van een onafhankelijke partij zoals Firan zorgt ervoor dat de continuïteit altijd is geborgd. Als publieke partij is Firan een vertrouwenwekkende partner voor gemeenten en consumenten, en zijn we transparant over rendementen en tarieven.
 • Een toekomstbestendige warmte-oplossing. Open warmte-infrastructuren leggen de basis om steeds meer bronnen, leveranciers en afnemers aan te sluiten. Als onafhankelijke netbeheerder waarborgt Firan de openheid van de warmte-infrastructuur, en werken we met solide partners aan een betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk dat zich steeds verder ontwikkelt.

Wat zijn de voordelen van open warmtenetten voor gemeenten?

De keuze voor de juiste aardgasvrije warmteoplossing is sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden. Collectieve oplossingen zoals warmtenetten hebben met name in de bestaande bouw substantiële maatschappelijke voordelen, bijvoorbeeld vanwege de mogelijkheid om restwarmte te benutten. Met warmtenetten is de gebouwde omgeving op korte termijn aardgasvrij te maken. De warmtevoorziening wordt vervolgens stapsgewijs verder verduurzaamd door de inzet van nieuwe technieken en bronnen. Firan gaat aan de slag met de aanleg van grootschalige warmtenetten voor steden en regio’s, maar ook met kleinschalige oplossingen op wijkniveau .

Open warmtenetten met onafhankelijk netbeheer zijn toegankelijk voor uiteenlopende leveranciers, bronnen en gebruikers. Open warmtenetten zorgen daarmee voor de optimale inzet van duurzame bronnen, de laagste maatschappelijke kosten en transparante prijzen voor afnemers.

De voordelen van open warmtenetten voor gemeenten zijn:

 • Duurzame warmte. Verschillende bronnen en leveranciers maken onder gelijke condities gebruik van de infrastructuur om warmte te leveren aan allerlei woningen en gebouwen. Deze aanpak stimuleert de ontwikkeling van nieuwe lokale warmtebronnen en de verdere verduurzaming van het net. Van producenten wordt namelijk gevraagd dat alle warmte die zij leveren duurzaam is. Zelfs de voorzieningen voor piekmomenten en back-up zijn dan op termijn verduurzaamd.
 • Een betrouwbare warmte-infrastructuur. De samenwerking met een publieke partij zoals Firan – die met het onafhankelijke netbeheer zorgdraagt voor samenwerking met verschillende leveranciers en exploitanten in de lokale warmteketen – legt het fundament voor maatschappelijk en politiek draagvlak, omdat de gemeente daarmee garant staat voor de keuzevrijheid van consumenten.
 • Een toekomstbestendige warmte-oplossing. Als infra-specialist voor nieuwe energie neemt Firan de ontwikkeling, financiering en realisatie van open warmtenetten met onafhankelijk netbeheer op zich. Voor het beheer en onderhoud zijn verschillende manieren van samenwerking met publieke en private partijen – en zelfs energiecoöperaties – mogelijk, waarin de gemeente alle ruimte krijgt om als aanjager, facilitator en regisseur op te treden en de lokale energietransitie daadwerkelijk verder te brengen.

Wat zijn de voordelen van open warmtenetten voor woningcorporaties?

Woningcorporaties geven prioriteit aan betaalbare, betrouwbare en duurzame energie die toegankelijk is voor alle huurders. Een aansluiting op een warmtenet is een collectieve oplossing om woningen te verduurzamen, die doorgaans efficiënter en betaalbaarder is dan individuele oplossingen zoals warmtepompen.

De voordelen van open warmtenetten voor woningcorporaties zijn:

 • Aardgasvrije en duurzame warmte. Met open warmtenetten is de bestaande bouw op korte termijn al aardgasvrij te maken. De warmtevoorziening wordt vervolgens stapsgewijs verder verduurzaamd door de inzet van nieuwe technieken en bronnen.
 • Minimale maatregelen aan de woning. De noodzakelijke aanpassingen aan de woningen voor de aansluiting op een warmtenet zijn zeer beperkt. Isolatie is natuurlijk aan te bevelen, maar niet vooraf noodzakelijk. Met de aansluiting op het warmtenet krijgen bewoners zonder veel overlast een nieuwe voorziening voor ruimteverwarming en warm tapwater.
 • Een betrouwbare warmte-infrastructuur. Als infra-specialist voor nieuwe energie neemt Firan de ontwikkeling, financiering en realisatie van open warmtenetten met onafhankelijk netbeheer op zich. Voor het beheer en onderhoud zijn verschillende manieren van samenwerking mogelijk. De open infrastructuur legt het fundament voor maatschappelijk draagvlak, omdat hiermee de transparantie over tarieven en de keuzevrijheid voor bewoners zijn geborgd.

Wat zijn de voordelen van open warmtenetten voor projectontwikkelaars?

Een aansluiting op een open warmtenet is een collectieve oplossing om nieuwbouw- en renovatieprojecten te voorzien van een aardgasvrij warmtesysteem, die doorgaans betaalbaarder is dan individuele oplossingen zoals warmtepompen. De bronnetten van Firan zorgen voor de uitwisseling van warmte en koud tussen meerdere gebouwen, wat schaal- en exploitatievoordelen oplevert.

De voordelen van open warmtenetten voor projectontwikkelaars zijn:

 • Aardgasvrije en duurzame warmte. Open warmtenetten creëren aardgasvrije systemen die passen binnen de nieuwste duurzaamheidsnormeringen. Afhankelijk van de lokale situatie wordt de warmtevoorziening steeds verder verduurzaamd door de inzet van nieuwe technieken en bronnen.
 • Een betrouwbare warmte-infrastructuur. Als infra-specialist voor nieuwe energie neemt Firan de ontwikkeling, financiering en realisatie van open warmtenetten met onafhankelijk netbeheer op zich. Ook zorgen wij voor het beheer en onderhoud van bronnen en distributiesystemen.

Wat zijn de voordelen van open warmtenetten voor energiecoöperaties?

Een aansluiting op een warmtenet is een collectieve en betrouwbare oplossing om woningen te verduurzamen, die doorgaans efficiënter en betaalbaarder is dan individuele oplossingen zoals warmtepompen.

De voordelen van open warmtenetten voor energie- en warmtecoöperaties zijn:

 • Aardgasvrije en duurzame warmte. Met open warmtenetten zijn woningen en wijken op korte termijn al aardgasvrij te maken. De warmtevoorziening wordt vervolgens stapsgewijs verder verduurzaamd door de inzet van nieuwe technieken en bronnen.
 • Minimale maatregelen aan de woning. De noodzakelijke aanpassingen aan de woningen voor de aansluiting op een warmtenet zijn zeer beperkt. Isolatie is natuurlijk aan te bevelen, maar niet vooraf noodzakelijk. Met de aansluiting op het warmtenet krijgen woningen zonder veel overlast een nieuwe voorziening voor ruimteverwarming en warm tapwater.
 • Een betrouwbare warmte-infrastructuur. Als infra-specialist voor nieuwe energie neemt Firan de ontwikkeling, financiering en realisatie van open warmtenetten met onafhankelijk netbeheer op zich. Voor het beheer en onderhoud zijn verschillende manieren van samenwerking mogelijk, bijvoorbeeld met bewoners en de producenten van warmte. Samen met partijen zoals datacenters en waterbedrijven werken we aan slimme oplossingen voor gebouwen en wijken, en maken we de warmtevoorziening steeds duurzamer.

Hoe werkt de (co)financiering van de infra voor nieuwe warmtenetten?

Bij open warmtenetten zijn de productie en het transport van de warmte gescheiden. Warmteproducenten zorgen voor de opwekking van warmte en de aansluiting op het netwerk. Netwerkbedrijven en overheden investeren in de infrastructuur (het transportnet). Energieleveranciers nemen de aansluitingen van woningen en andere gebouwen (het distributienet) op zich.

Firan werkt met transparante financieringsstructuren en levert een bijdrage aan gezonde business cases voor warmtenetten. Zo gaan we actief op zoek naar fondsen die bijvoorbeeld garantstellingen geven voor het vollooprisico. Daarnaast nemen we een deel van het ontwikkelrisico op ons.

In enkele regio’s zijn investeringsfondsen actief die de ontwikkeling van een warmtenet co-financieren. Zo investeert Duurzame Energienetwerken Gelderland (DENG), samen met andere partijen, in een transportleiding voor nieuwe energie in Eerbeek. Het open warmtenet in Zaanstad is ontwikkeld dankzij een bijdrage van onder andere Duurzame Energienetwerken Noord-Holland (DEN-NH).

Hoe werkt de aanbesteding van een open warmtenet?

In de ontwikkeling, realisatie, financiering en exploitatie van een lokaal warmtenet kan de gemeente optreden als facilitator, (mede)aandeelhouder, of aanbesteder. Als een gemeente ervoor kiest om een warmtenet te laten ontwerpen, realiseren en exploiteren door een derde partij, ontstaat veelal de verplichting om de zogenoemde inkooptransactie aan te besteden door middel van het uitschrijven van een Europese openbare procedure voor een concessieopdracht voor diensten.

De gemeente heeft – onder voorwaarden – de mogelijkheid om direct een opdracht te verstrekken, of een joint venture op te zetten met een netwerkbedrijf dat zorgt voor een open warmte-infrastructuur met een onafhankelijk beheer. Met blogs, whitepapers en maatwerkadvies deelt Firan de ervaring en expertise met opdrachtverstrekking voor warmtenetten.

Over Firan

Wie is Firan?

Firan B.V. is een Nederlandse besloten vennootschap die zich toelegt op het ontwikkelen, realiseren, financieren en beheren van energie-infrastructuren. Firan is onderdeel van de Alliander-groep. Aan het hoofd van de groep staat Alliander N.V., een Nederlandse niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap en een van de grootste energie-netwerkbedrijven van Nederland.

Bij Firan werkt een team van twintig experts in nieuwe business modellen en finance, juridische en organisatorische vraagstukken, warmtenetten en warmtebronnen, en lokale energienetten. Vindingrijk, doordacht, wendbaar, daadkrachtig en verantwoordelijk kenmerken onze werkwijze. Onze kantoren zijn gevestigd in Amsterdam en Arnhem.

Welke rol speelt Firan in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een open warmtenet?

Als infra-specialist levert Firan een bijdrage aan de ontwikkeling, de financiering, de realisatie, het onderhoud en het beheer van warmtenetten. De deskundigen van Firan zorgen, ondersteund door de experts van Qirion, voor de engineering. In de realisatiefase wordt een aannemer gecontracteerd voor de aanleg van de leidingen. Firan is eindverantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de infrastructuur.

Firan is onderdeel van de Alliander-groep, en mag vanwege het groepsverbod geen productie en levering van warmte verzorgen. Het verzorgen van de productie en levering past overigens ook niet binnen onze visie. Firan gelooft in de kracht van open warmtenetten met onafhankelijk netbeheer.

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze projecten.