De energietransitie verder brengen: onze resultaten van 2019

Als specialist in energie-infra maakt Firan werk van de energietransitie. In 2019 zetten we samen met onze partners nieuwe stappen om duurzame warmte voor iedereen bereikbaar te maken. 

Warmtevoorziening van de toekomst

De totale energievraag in ons land bestaat voor de helft uit warmte. Een duurzame warmtevoorziening is dan ook een belangrijke schakel in de Nederlandse doelstelling om de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal te maken.

Als specialist in energie-infra werkt Firan onder meer met gemeenten, provincies, woningcorporatiesprojectontwikkelaars en energiecoöperaties om de energietransitie in goede banen te leiden. Samen met landelijke, regionale en lokale partners en initiatieven zoeken we steeds naar de beste oplossing voor iedere specifieke situatie. Op die manier zorgen we voor de betrouwbare, betaalbare en duurzame warmtevoorziening van de toekomst en maken we die voor iedereen bereikbaar.

Open netten als schakel

Firan ziet publieke open warmtenetten, met een infrastructuur die onafhankelijk wordt aangelegd en beheerd, als onmisbare oplossing voor de transitie naar aardgasvrije wijken. Het uitgangspunt is daarbij dat een warmtenet, net als de huidige gas- en elektriciteitsnetten, onderdeel uitmaakt van de vitale energie-infrastructuur. Collectieve warmtenetten zijn dan toegankelijk voor diverse bronnen, leveranciers en afnemers. Op die manier maken we optimaal gebruik van het potentieel van bijvoorbeeld biomassa, collectieve WKO, aquathermie, aardwarmte en restwarmte uit datacenters.

Van 2019 naar de toekomst

In 2019 heeft Firan, als onderdeel van de Alliander-groep, volop stappen gezet in de realisatie van de warmtenetten van de toekomst. We zijn aan de slag met verschillende gemeenten in Nederland en werken samen met initiatieven zoals Stichting Warmtenetwerk en WarmingUP aan nieuwe kennisontwikkeling.

De infra van Firan levert een wezenlijke bijdrage aan CO2-reductie: in totaal hebben huishoudens en bedrijven in 2019 9.731 ton CO2-uitstoot voorkomen door gebruik te maken van de aardgasvrije warmte en duurzame koude die via onze netten worden geleverd. In 2019 zijn ruim zevenduizend Woning Equivalenten (WEQ) aangesloten op onze warmtenetten, bijna 1.500 meer dan het jaar ervoor.

De hoogtepunten van onze projecten in 2019

Zaanstad

In december 2019 is het eerste volledig open warmtenet met open transport- en distributieleiding van Nederland – in Zaanstad-Oost – gestart met de warmtelevering. Het net is gerealiseerd door Warmtenetwerk Zaanstad B.V. (een samenwerkingsverband tussen gemeente Zaanstad, Firan en Provincie Noord-Holland) De eerste bron is een nieuwe lokale biomassacentrale. Het net kent een open structuur: op termijn kunnen ook andere bronnen warmte leveren en kunnen meerdere warmteleveranciers en -afnemers gebruik maken van het net.

Twente

In Hengelo is in 2019 de Decentrale Energiecentrale in gebruik genomen. Het markante gebouw levert duurzame warmte aan het ROC van Twente en ruim 500 woningen in Hengelo. De energiecentrale benut de restwarmte uit zoutwinning van Nouryon. De ambitie is om in de toekomst 5.000 woningen en 500.000 vierkante meter bedrijfsruimte te voorzien van industriële restwarmte uit de regio. De gemeente Hengelo en Firan participeren daartoe in het Warmtenetwerk Hengelo, dat het warmtenet heeft ontwikkeld en nu exploiteert.

Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn. In dat jaar zullen naar verwachting 240.000 woningen op het warmtenet zijn aangesloten: dat is veertig procent van de totale bebouwing. In nauwe samenwerking met de gemeente ontwikkelt Firan in verschillende wijken plannen voor warmtenetten met onafhankelijk netbeheer.

Zo verkennen we met de gemeente, woningcorporaties, energieleveranciers en waterbedrijven de mogelijkheden om 2.000 woningen in Nieuw-West aardgasvrij te maken met behulp van een warmtenet waarop verschillende leveranciers en bronnen zijn aangesloten. In Buiksloterham (in Noord) wordt gewerkt aan een warmtenet met warmte-koude-opslag (WKO). Bijzondere aandacht geven we aan netten met een lage temperatuur, die gebruik maken van bijvoorbeeld warmte uit oppervlaktewater en rioleringen. In de wijken Middenmeer Noord (in Oost) en Amstel III (in Zuid-Oost) zijn bovendien plannen in de maak om toekomstige warmtenetten te voorzien van restwarmte uit nabijgelegen datacenters.

Meer weten?

Meer weten over de infra voor nieuwe energie die Firan ontwikkelt, realiseert en beheert voor gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties? Bekijk de praktijkvoorbeelden, lees meer over onze werkwijze, volg ons nieuws, of neem direct contact op. Check hier het volledige jaarverslag van de Alliander-groep, waarvan Firan onderdeel is.

Delen op social media
Meer weten?
Duurzaam lokale energie uitwisselen? Firan ondersteunt hierbij! Wij helpen lokale partijen met de realisatie van open en onafhankelijke energie infra.