Veelgestelde vragen

We hebben de meest voorkomende vragen en antwoorden over de activiteiten van Firan op deze pagina verzameld. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op!

Over de infra voor nieuwe energie

Firan is specialist in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van infrastructuren voor warmte, koude, stoom, duurzame gassen, zonnestroom, windenergie en CO2.

We ontwerpen, realiseren, financieren, beheren en onderhouden warmtenetten voor de wereld van morgen. Onze lokale energienetten creëren slimme energienetwerken voor organisaties, ondernemingen en coöperaties die gebruikmaken van zonnestroom, windenergie en andere duurzame energiebronnen. Op die manier maken we duurzame, betrouwbare en betaalbare energie toegankelijk voor iedereen en geven we een impuls aan de energietransitie.

Lokale energiesystemen creëren vernieuwende en toekomstbestendige oplossingen voor de groeiende productie en afname van zonnestroom, windenergie, waterstof en andere duurzame energiebronnen en energieopslag – naast de huidige elektriciteitsnetten. Daarmee zorgen we voor de optimale inzet van de duurzame bronnen van vandaag en morgen. Dat scheelt tijd en kosten, en verbetert de business case voor duurzame energiesystemen.

Lokale energiesystemen hebben een aantoonbare meerwaarde op plekken waar duurzame energiebronnen direct kunnen worden gekoppeld, onderling en met grootzakelijke afnemers. Daarnaast liggen er kansen op locaties waar een eigen netwerk de meest betaalbare en betrouwbare oplossing is om aan de duurzame energievraag te voldoen. Verder leggen lokale energienetten de basis voor zelfvoorzienende energiesystemen, bijvoorbeeld op eilanden.

De lokale energiesystemen van Firan helpen organisaties, ondernemingen en coöperaties om slimme en efficiënte energie-oplossingen te realiseren. Denk aan cable pooling, energy hubs met directe koppelingen tussen opwek, opslag en verbruik van duurzame energie, en zelfvoorzienende netwerken. Het Grid Control Platform, ons unieke energiemanagementsysteem, brengt de lokale energiestromen continu in balans en zorgt voor een efficiënte inzet van warmte, waterstof en elektriciteit.

Publieke warmte-infrastructuren zorgen voor duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossingen voor de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.

De warmtenetten van Firan staan garant voor:

  • Duurzaamheid. De publieke warmte-infrastructuren leggen een duurzame verbinding tussen verschillende partijen in de warmteketen, zoals warmteleveranciers, waterbedrijven, warmtecoöperaties en woningcorporaties.
  • Betrouwbaarheid. Als onderdeel van de Alliander-groep is Firan een vertrouwenwekkende partner voor gemeenten en consumenten. De deelname van een publieke partij zoals Firan aan een warmte-infrastructuur zorgt dat de continuïteit is geborgd.
  • Betaalbaarheid. Firan werkt samen met gemeenten en publieke investeringsfondsen aan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van warmte-infrastructuren.

Bij publieke warmtenetten zijn de productie, het transport en de levering van de warmte gescheiden. Warmteproducenten zorgen voor de opwekking van warmte en de aansluiting op het netwerk. Netwerkbedrijven en overheden investeren in de infrastructuur (het transportnet). Energieleveranciers nemen de aansluitingen van woningen en andere gebouwen (het distributienet) op zich.

Firan werkt met transparante financieringsstructuren en levert een bijdrage aan gezonde business cases voor warmtenetten. Zo gaan we actief op zoek naar publieke fondsen die bijvoorbeeld garantstellingen geven voor het vollooprisico. Daarnaast nemen we een deel van het ontwikkelrisico op ons.

In enkele regio’s zijn investeringsfondsen actief die de ontwikkeling van een warmtenet co-financieren. Zo investeert Duurzame Energienetwerken Gelderland (DENG), samen met andere partijen, in een transportleiding voor nieuwe energie in Eerbeek. Het warmtenet in Zaanstad is ontwikkeld dankzij een bijdrage van onder andere Participatiefonds Duurzame Energie Noord-Holland (PDENH).

In de ontwikkeling, realisatie, financiering en exploitatie van een lokaal warmtenet kan de gemeente optreden als facilitator, (mede)aandeelhouder, of aanbesteder. Als een gemeente ervoor kiest om een warmtenet te laten ontwerpen, realiseren en exploiteren door een derde partij, ontstaat veelal de verplichting om de zogenoemde inkooptransactie aan te besteden door middel van het uitschrijven van een Europese openbare procedure voor een concessieopdracht voor diensten. Een gemeente heeft – onder voorwaarden – de mogelijkheid om direct een opdracht te verstrekken, of een joint venture op te zetten met een warmtenetwerkbedrijf.

De toekomstige Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) geeft gemeenten extra mogelijkheden om de regie te voeren over publieke warmtenetten. Het wetgevingstraject van de Wcw is in 2023 nog in volle gang. Zo verschijnt na de zomer het advies van de Raad van State, en volgt daarna de behandeling in de Tweede Kamer. Als publieke partij is Firan dé partner om de plannen nu te doordenken en straks tot een succes te maken. We volgen de ontwikkelingen rond de Wcw op de voet, en we houden gemeenten en andere hoofdrolspelers in de warmtetransitie er graag van op de hoogte. Volg ons op LinkedIn, lees onze maandelijkse updates en neem gerust contact op voor meer informatie.

Een aansluiting op een warmtenet is een collectieve en betrouwbare oplossing om woningen te verduurzamen, die doorgaans efficiënter en betaalbaarder is dan individuele oplossingen zoals warmtepompen.

De voordelen van een warmtenet voor energie- en warmtecoöperaties zijn:

  • Aardgasvrije en duurzame warmte. Met een warmtenet zijn woningen en wijken op korte termijn al aardgasvrij te maken. De warmtevoorziening wordt vervolgens stapsgewijs verder verduurzaamd door de inzet van nieuwe technieken en bronnen.
  • Minimale maatregelen aan de woning. De noodzakelijke aanpassingen aan de woningen voor de aansluiting op een warmtenet zijn zeer beperkt. Isolatie is natuurlijk aan te bevelen, maar niet vooraf noodzakelijk. Met de aansluiting op een warmtenet krijgen woningen zonder veel overlast een nieuwe voorziening voor ruimteverwarming en warm tapwater.
  • Een betrouwbare warmte-infrastructuur. Als infraspecialist werkt Firan aan de ontwikkeling, financiering en realisatie van publieke warmtenetten. Voor het beheer en onderhoud zijn verschillende manieren van samenwerking mogelijk, bijvoorbeeld met bewoners en/of de producenten van warmte. Samen met partijen zoals datacenters en waterbedrijven werken we aan slimme oplossingen voor gebouwen en wijken, en maken we de warmtevoorziening steeds duurzamer.

Over Firan

Firan B.V. is een Nederlandse besloten vennootschap die zich toelegt op het ontwikkelen, realiseren, financieren en beheren van energie-infrastructuren. Firan is onderdeel van de Alliander-groep. Aan het hoofd van de groep staat Alliander N.V., een Nederlandse niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap en een van de grootste energie-netwerkbedrijven van Nederland.

Bij Firan werkt een team van twintig experts in nieuwe business modellen en finance, juridische en organisatorische vraagstukken, warmtenetten en warmtebronnen, en lokale energienetten. Vindingrijk, doordacht, wendbaar, daadkrachtig en verantwoordelijk kenmerken onze werkwijze. Onze kantoren zijn gevestigd in Amsterdam en Arnhem.

Als infra-specialist levert Firan een bijdrage aan de ontwikkeling, de financiering, de realisatie, het onderhoud en het beheer van warmtenetten. De deskundigen van Firan zorgen, ondersteund door de experts van Qirion, voor de engineering. In de realisatiefase wordt een aannemer gecontracteerd voor de aanleg van de leidingen. Firan is eindverantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de infrastructuur.

Firan is onderdeel van de Alliander-groep, en verzorgt vanwege het groepsverbod geen productie en/of levering van warmte.

Specifiek voor uw markt

Alle informatie over de activiteiten van Firan in uw markt, staat verzameld op onderstaande speciale pagina’s.

Antwoorden voor: