Privacy statement Firan

Firan hecht veel waarde aan uw privacy. Verwerken wij persoonsgegevens van u? Dan doen wij dit volgens de – Uitvoeringswet – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u meer over hoe wij dit doen.

Wat doet Firan?

Firan (voorheen Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling) is in 2013 opgericht, als dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander, met als doel open netwerken te realiseren voor transport en distributie van duurzame en lokale energie. Wanneer de juiste infrastructuur aanwezig is en toegankelijk voor iedereen, zullen veel meer partijen duurzame energie gaan leveren, produceren of gebruiken. Firan verbindt letterlijk en figuurlijk partijen in hun ambities en belangen in de energietransitie. Dat leidt tot een proces van duurzame gebiedsontwikkeling waarin elke partij zijn/haar ambitie kwijt kan en belang kan dienen. Firan kan en wil daar een trekkende en aanjagende rol in vervullen, maar nooit alleen. Uiteindelijk zal Firan ook investeren in de verbindende en open energie-infrastructuren en deze beheren en exploiteren in het algemeen belang.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Firan verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Verbruikersgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt in correspondentie en/of die u telefonisch verstrekt

Doeleinden van gegevensverwerkingen

Firan gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • In contact komen met sollicitanten;
 • Geïnteresseerden op de hoogte stellen van ontwikkelingen binnen Firan door middel van het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Om onze klanten te informeren over onze producten en diensten;
 • Opslaan van (zakelijke) contactgegevens in één centraal systeem;
 • Afhandeling van facturen;
 • Eenmalige contactopname na het downloaden van een publicatie zoals bijv. een whitepaper;
 • Inzicht krijgen in verbruikersgegevens van (zakelijke) aansluitingen

Categorieën van de gegevens

Firan verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens voor haar opdrachtgevers. De verwerking van deze persoonsgegevens is altijd aan een doel gebonden.

CategorieDoel
NAW en contactgegevensWe verwerken NAW- en contactgegevens voor het administreren van klantcontactmomenten, partner- en klantcommunicatie, het houden van imago- en klanttevredenheidsonderzoeken en voor (checks in het kader van) het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en/of bij het verhalen van schade. Voorbeelden zijn naam, adres, e-mail en telefoonnummer.
Rekeningnummers/IBANVoor facturatie administreren we rekeningnummers van klanten.
VerbruikersgegevensInzicht krijgen in de verbruikersgegevens van (zakelijke) aansluitingen

Bewaartermijnen

Firan bewaart persoonsgegevens volgens de bewaartermijnen in wet- en regelgeving.

Verwerkers

Firan kan een derde partij opdracht geven tot het uitvoeren van een bepaalde dienst. Heeft deze derde bij het uitvoeren van de betreffende dienst toegang tot of maakt de derde gebruik van uw persoonsgegevens? Dan is de derde partij een verwerker. Firan heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat we de persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden verwerken. Persoonsgegevens laat Firan verwerken door onder andere aannemers, IT-dienstenleveranciers en onderzoeksbureaus.

Toestemming

Firan verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van de grondslagen zoals genoemd in de AVG. Verwerken we uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan heeft u altijd het recht om uw toestemming weer in te trekken.

Verstrekking aan derden niet zijnde verwerkers

Firan verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden op grond van wettelijke verplichtingen of na uw toestemming. Indien u toestemming heeft gegeven voor het overdragen van uw persoonsgegevens aan derden, dan is Firan niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor eigen doelen door deze derden.

Beveiliging van uw gegevens

Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens heeft Firan passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Onze infrastructuur en procedures hebben we zo ingericht dat we uw persoonsgegevens optimaal kunnen beschermen. De maatregelen sluiten aan bij de aard van de gegevens en wat er technisch mogelijk en haalbaar is. Deze beveiligingsmaatregelen staan onder toezicht van interne én externe onafhankelijke auditors. De verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in een verwerkingenregister.

Cookies

Firan maakt gebruik van een beperkt aantal cookies.

Toegang tot uw gegevens

Alleen voor medewerkers waarvoor het voor het uitvoeren van hun functie noodzakelijk is, hebben toegang tot uw gegevens. Welke medewerkers toegang tot uw gegevens krijgen, is door autorisaties en gebruikersprofielen gedefinieerd. We evalueren periodiek de autorisaties en gebruikersprofielen en waar nodig actualiseren we deze.

Doorgifte buiten de Europese Unie

Firan verwerkt uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU). Laat Firan verwerkers persoonsgegevens buiten de EU verwerken? Dan vindt dit plaats volgens de regels die de EU daarvoor heeft vastgesteld. Als uitgangspunt geldt dat wij hierbij de EU Standard Contractual Clauses hanteren. Het niveau van privacybescherming is dan te vergelijken met de situatie bij gegevensverwerking binnen de EU.

Rechten van betrokkene

Volgens de AVG mag u ons vragen uw persoonsgegevens in te zien. Ook kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking of de verwerking te laten beperken. Tenslotte kunt u ons verzoeken alle persoonsgegevens, die wij van u hebben, over te dragen aan u of aan een organisatie van uw keuze. Voor zover dit binnen de wettelijke kaders mogelijk is, werken wij mee aan uw verzoek.

Contact

Indien u klachten heeft over de uitoefening van uw rechten of als u vermoedt dat uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze door Firan, of één van haar verwerkers, zijn verwerkt, dan kunt u daarvoor contact opnemen via info@firan.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Komt u er met Firan niet uit? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze instantie houdt toezicht op de naleving van de AVG. Firan valt onder het toezicht van de AP. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op hun website. Firan probeert altijd om samen met u tot een goede oplossing te komen.

Wijzigingen privacy statement

Hoewel de hoofdlijnen onveranderd zullen blijven, kan Firan, in lijn met de privacywetgeving, wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. Bekijk deze dus af en toe. Dan blijft u op de hoogte van ons privacybeleid.