Firan maakt nieuwe energie toegankelijk voor iedereen

Duurzame energie-oplossingen voor gemeenten

Nederland werkt aan een klimaatneutrale gebouwde omgeving. Gemeenten staan voor de uitdaging om woningen, wijken en gebieden aardgasvrij te maken. Firan ondersteunt u met de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de infrastructuren voor nieuwe energie. Onze slimme infra-oplossingen met warmte, waterstof en duurzame elektriciteit brengen de lokale energietransitie verder.

Veelzijdige infrastructuren
 • Een diversiteit aan bronnen, leveranciers en afnemers

 • Toegang onder gelijke voorwaarden

Publieke waarden
 • Keuzevrijheid voor iedereen

 • Samenwerking met een betrouwbare publieke partij

Duurzame concepten
 • Warmte en elektriciteit uit lokale duurzame bronnen

 • Altijd voorbereid op nieuwe ontwikkelingen in productie, opslag, conversie en transport

Samen aan de slag met de energietransitie

Betrouwbare, betaalbare en duurzame energie

De Nederlandse klimaatdoelstellingen betekenen dat de CO2-uitstoot in ons land in 2030 met 49 procent is verminderd ten opzichte van 1990 en dat anderhalf miljoen woningen straks aardgasvrij worden verwarmd. Inmiddels ontstaan er steeds meer initiatieven om woningen en andere gebouwen te voorzien van duurzame warmte en stroom.

Firan ontwerpt, realiseert, financiert, beheert en onderhoudt energie-infrastructuren die klaar zijn voor de duurzame wereld van morgen. Met doordachte combinaties van warmte, koude, waterstof en duurzame elektriciteit vinden we altijd betrouwbare, betaalbare en duurzame concepten voor uw specifieke situatie.

Van Regionale Energiestrategie naar Transitievisie Warmte naar Wijkuitvoeringsplan

De Regionale Energiestrategieën en de Transitievisies Warmte leggen de basis voor de lokale energietransitie. De gemeente voert nu de regie over de ontwikkeling van de wijkuitvoeringsplannen. In nauwe samenwerking met onder meer provincies, waterschappen, netbeheerders, projectontwikkelaars, woningcorporaties en energiecoöperaties zorgt Firan dat uw plannen voor nieuwe energie-infrastructuren echt werkelijkheid worden.

Collectieve warmte-oplossingen

De warmtenetten van Firan leggen de verbinding tussen uiteenlopende leveranciers, bronnen en gebruikers. Collectieve warmte-infrastructuren zorgen voor een optimale inzet van duurzame bronnen, tegen de laagste maatschappelijke kosten en met transparante prijzen voor afnemers. De aanpak stimuleert de ontwikkeling van nieuwe lokale warmtebronnen en de verdere verduurzaming van het net. Als publieke infra-specialist werkt Firan samen met solide partners om uw ambities te vertalen naar succesvolle projecten.

Stapsgewijs naar een aardgasvrije gebouwde omgeving

Modulaire warmtesystemen zijn een laagdrempelig startpunt voor de ontwikkeling van een warmtenet met lokale duurzame bronnen. De modulaire warmtesystemen van Firan leveren de bouwstenen om wijken stapsgewijs duurzaam en CO2-neutraal te maken. De basismodule met een collectieve luchtwarmtepomp is direct inzetbaar in de bestaande bouw. Het systeem is flexibel en efficiënt door te ontwikkelen tot een duurzaam en toekomstbestendig warmtenet voor wijken, gemeenten en regio’s. Een modulaire aanpak ondersteunt en vereenvoudigt de overgang naar aardgasvrij wonen, en is al geschikt voor buurten met vierhonderd tot achthonderd woningen.

Klaar voor de energie voor de toekomst

Met de vernieuwende energie-infrastructuren van Firan vindt u altijd het juiste concept voor uw specifieke situatie. Zo maken we de restwarmte van datacenters inzetbaar voor collectieve warmtepompen, en koppelen we de thermische energie uit afval-, drink- en/of oppervlaktewater aan lokale warmtenetten.

Onze concepten voor energy hubs leggen de basis voor lokale energienetwerken die de (verdere) verduurzaming van bedrijventerreinen, industriegebieden en mobiliteitsvoorzieningen mogelijk maken. Zo zetten we samen de lokale energietransitie in de volgende versnelling.

Meer weten?

Lees de veelgestelde juridische vragen over warmtenetten, bekijk onze actuele projecten, en neem gerust contact met ons op.

Publieke warmte-infrastructuren zorgen voor duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossingen voor de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.

De warmtenetten van Firan staan garant voor:

 • Duurzaamheid. De publieke warmte-infrastructuren leggen een duurzame verbinding tussen verschillende partijen in de warmteketen, zoals warmteleveranciers, waterbedrijven, warmtecoöperaties en woningcorporaties.
 • Betrouwbaarheid. Als onderdeel van de Alliander-groep is Firan een vertrouwenwekkende partner voor gemeenten en consumenten. De deelname van een publieke partij zoals Firan aan een warmte-infrastructuur zorgt dat de continuïteit is geborgd.
 • Betaalbaarheid. Firan werkt samen met gemeenten en publieke investeringsfondsen aan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van warmte-infrastructuren.

De keuze voor de juiste aardgasvrije warmteoplossing is sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden. Collectieve oplossingen zoals warmtenetten hebben met name in de bestaande bouw substantiële maatschappelijke voordelen, bijvoorbeeld vanwege de mogelijkheid om restwarmte te benutten. Met warmtenetten is de gebouwde omgeving op korte termijn aardgasvrij te maken. De warmtevoorziening wordt vervolgens stapsgewijs verder verduurzaamd door de inzet van nieuwe technieken en bronnen. Firan gaat aan de slag met de aanleg van grootschalige warmtenetten voor steden en regio’s, maar ook met kleinschalige oplossingen op wijkniveau.

De warmtenetten van Firan staan open voor uiteenlopende leveranciers, bronnen en gebruikers. Collectieve warmte-infrastructuren zorgen voor een optimale inzet van duurzame bronnen, tegen de laagste maatschappelijke kosten en met transparante prijzen voor afnemers. De aanpak stimuleert de ontwikkeling van nieuwe lokale warmtebronnen en de verdere verduurzaming van het net.

De voordelen van warmtenetten voor gemeenten zijn:

 • Aardgasvrije en duurzame warmte. Met een warmtenet zijn woningen en wijken op korte termijn al aardgasvrij te maken. De warmtevoorziening wordt vervolgens stapsgewijs verder verduurzaamd door de inzet van nieuwe technieken en bronnen.
 • Minimale maatregelen aan de woning. De noodzakelijke aanpassingen aan de woningen voor de aansluiting op een warmtenet zijn zeer beperkt. Isolatie is natuurlijk aan te bevelen, maar niet vooraf noodzakelijk. Met de aansluiting op een warmtenet krijgen woningen zonder veel overlast een nieuwe voorziening voor ruimteverwarming en warm tapwater.
 • Een betrouwbare warmte-infrastructuur. Als infraspecialist werkt Firan aan de ontwikkeling, financiering en realisatie van publieke warmtenetten. Voor het beheer en onderhoud zijn verschillende manieren van samenwerking mogelijk, bijvoorbeeld met bewoners en/of de producenten van warmte. Samen met partijen zoals datacenters en waterbedrijven werken we aan slimme oplossingen voor gebouwen en wijken, en maken we de warmtevoorziening steeds duurzamer.

Een modulair warmtesysteem van Firan is een concreet startpunt voor verduurzaming en geeft u steeds de ruimte om in de toekomst nieuwe stappen te zetten richting een aardgasvrije en CO2-neutrale gebouwde omgeving.

De voordelen van een modulair warmtesysteem voor gemeenten zijn:

 • Zeer beperkte aanpassingen op woningniveau, en daarom weinig overlast voor bewoners.
 • Woningen op korte termijn aardgasvrij en een directe CO2 reductie, verdere verduurzaming vindt plaats op centraal niveau.
 • Snel en efficiënt te realiseren, onafhankelijk van de ontwikkeling van grootschalige warmtenetten.
 • Toekomstbestendig, want voorbereid op een scala aan warmte-oplossingen.
 • Mogelijkheden voor aansluiting op grootschalige warmtenetten in de omgeving, zonder het risico van ongewenste lock-ins.
 • Samenwerking met publieke en private partijen, met alle ruimte voor de gemeente om als aanjager, facilitator en regisseur op te treden.
 • De warmte-infrastructuur van een publieke partner zoals Firan legt de basis voor maatschappelijk en politiek draagvlak: de keuzevrijheid van consumenten is geborgd.

Als specialist in lokale energienetwerken maakt Firan het mogelijk om slimme en efficiënte energie-oplossingen te realiseren, zonder dat daarvoor een ingrijpende netverzwaring is vereist.

Als uitwerking van het Nederlandse Klimaatakkoord zetten de 30 energieregio’s in de Regionale Energiestrategie (RES) de mogelijkheden voor de opwekking van duurzame elektriciteit op een rij. Het doel is om in 2030 in totaal 35 terraWatt duurzame elektriciteit op te wekken. Gemeenten bepalen op basis van de RES de concrete locaties waar zon- en windparken kunnen worden gerealiseerd. Een van de overwegingen daarbij heeft te maken met het elektriciteitsnet. Is er voldoende capaciteit op het net om de duurzame stroom straks te transporteren?

Het aantal zonnepanelen, windmolens, warmtepompen en laadpalen in Nederland neemt de laatste jaren sterk toe. Zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s zorgen voor een hoge piekbelasting op het elektriciteitsnet en de opmars van all electric warmte-oplossingen vergroot de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet. Er ligt dan ook een grote druk op het huidige elektriciteitsnet. Op verschillende plekken zijn er uitbreidingen van bestaande elektriciteitsstations en/of geheel nieuwe onderstations nodig.

Decentrale energie-concepten, zoals cable pooling, directe lokale koppelingen tussen de grootschalige opwekking en het verbruik van duurzame energie, en zelfvoorzienende netten, stellen gemeenten in staat om optimaal gebruik te maken van het volledige potentieel van Nederlandse energie-infrastructuur voor duurzame energie-opwek.

Decentrale netten maken het mogelijk om nieuwe projecten te realiseren zonder dat daarvoor een nieuwe aansluiting op het bestaande elektriciteitsnet noodzakelijk is. Dat vermindert de (maatschappelijke) kosten voor netverzwaring en netbeheer. En levert tijdwinst op omdat wachttijd op netverzwaring voorkomen wordt.

Verder nemen het gebruik van zon- en windenergie in de industrie en de productie van groene stroom toe. Daarmee leveren decentrale energienetten een belangrijke bijdrage aan de uitwerking en versnelling van de RES – en uiteindelijk aan de duurzame, betrouwbare en betaalbare energie voor de wereld van morgen.

Cable pooling maakt het mogelijk om nabijgelegen wind- en zonneparken slim te koppelen: de energiebronnen worden dan op één netaansluiting aangesloten. De voordelen van cable pooling voor gemeenten zijn:

• Minder netverzwaring. Door zonnepanelen en windmolens achter het bestaande elektriciteitsnet te combineren wordt de capaciteit van de energie-infrastructuur beter benut. Daardoor gaat er minder energie verloren en wordt de energievoorziening stabieler. Voor de ontwikkeling van netten voor zonne- en windmolenparken is dan ook geen netverzwaring nodig.

• Minder ruimtebeslag. Het is mogelijk om zonnevelden rondom een park met windturbines te ontwerpen, op dezelfde grond of in ieder geval dichtbij elkaar in de buurt. Daarmee vermindert het ruimtebeslag.

• Meer succesvolle projecten. Met cable pooling wordt de opwek van zonne- en windenergie op veel meer locaties mogelijk dan wanneer uitsluitend wordt gekeken naar de capaciteit van het bestaande elektriciteitsnet. Dat betekent dat er per saldo meer zonne- en windprojecten worden gerealiseerd.

• Snellere realisatie van projecten. Ontwikkelaars van zonne- en windparken kunnen projecten dankzij cable pooling sneller realiseren, omdat er minder ingrijpende aanpassingen aan het elektriciteitsnet nodig zijn. Op die manier versnelt cable pooling de ontwikkeling en realisatie van projecten om lokaal duurzame energie op te wekken.

Bij gemeenten en woningcorporaties spelen regelmatig vragen over wat de aansluiting op een warmtenet nu praktisch betekent voor bewoners. Welke aanpassingen zijn nodig voor de vervanging van een cv-ketel door een afleverset in een woning? Wat doet de netbeheerder dan met de gasleidingen? Wat merken bewoners van de overgang van een cv-installatie naar een aansluiting op een warmtenet? Firan geeft in een korte video een kijkje achter de schermen van een actueel project, waar corporatiewoningen aardgasvrij worden gemaakt met een collectief warmtenet.

De video’s en animaties van Firan zijn gratis beschikbaar voor gemeenten die bewoners en ondernemers willen informeren over duurzame energie. We delen onder andere een video over de overstap van een gasgestookte cv-installatie naar een aansluiting op een warmtenet, en een animatie over de werking van een modulair warmtesysteem.

In onze online kennisbank vinden professionals onder meer stappenplannen voor de ontwikkeling van een publiek warmtenet, een energy hub en projecten met zon- en windenergie. We ondersteunen ook bij de financiering van een warmtenet, bijvoorbeeld als het gaat om de regels voor staatssteun. Als publieke infraspecialist werkt Firan samen met gemeenten aan warmtenetten die zijn voorbereid op de Wet Collectieve Warmtevoorziening (Wcw), en weten we wat er speelt in het wetgevingsproces.

Onze slimme energie-oplossingen zorgen voor de succesvolle plannen en projecten voor aardgasvrije wijken en duurzame bedrijventerreinen.

Meer weten? Stel ons uw vraag!

Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Vraag het Firan

Meer over slimme infra-oplossingen voor gemeenten