Nieuwe energie in uw gemeente? Firan maakt nieuwe energievormen toegankelijk voor iedereen!

Toekomstbestendige open warmtenetten voor gemeenten

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dat daagt gemeenten uit fors in te zetten op de aanleg en innovatie van open warmtenetten. Firan ondersteunt u graag met de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van infra voor nieuwe energie in uw gemeente.

Open warmtenetten

 • Bereikbaar, betaalbaar en betrouwbaar
 • Handelsplaats voor duurzame warmte
 • Toegang onder gelijke voorwaarden

Onafhankelijk netbeheer

 • Keuzevrijheid voor iedereen
 • Toekomstbestendig
 • Transparant en vertrouwen

Duurzame warmte

 • Restwarmte  (o.a. datacenters)
 • Uit drink-, afval- of oppervlaktewater
 • Geothermie (aardwarmte)

Samen maken we werk van de energietransitie

Duurzame energievoorziening voor gemeenten

Een goede samenwerking tussen provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en burgers is essentieel in de energietransitie die Nederland wil doormaken. Firan is actief op het speelveld waar aardgas zal verdwijnen, warmtenetten worden uitgebreid en duurzaam opgewekte elektriciteit steeds belangrijker wordt. Wij zetten plannen van partijen om in concrete projecten en resultaten.

De RES als startpunt

Centraal in die samenwerking staat een Regionale Energiestrategie (RES). Het uitfaseren van aardgas en de omschakeling naar een duurzame energievoorziening heeft immers grote ruimtelijke impact. In de komende 30 jaar gaat aardgas uit de gebouwde omgeving verdwijnen en zal worden vervangen door duurzame alternatieven. Het doel van de RES is dit goed in te passen in de openbare ruimte. Energie-infrastructuur stopt immers niet bij de gemeentegrens. Via de RES komt u tot regionaal gedragen keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Samen met Firan kunt u de plannen voor nieuwe energie-infrastructuren die voortkomen uit de RES, zoals open warmtenetten, ook écht gaan realiseren.

De ontwikkeling van een warmtenet

Bent u aan de slag met de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte? De ontwikkeling van een aardgasvrije oplossing zoals een warmtenet roept complexe vraagstukken op, bijvoorbeeld over de samenwerking en co-financiering met publieke en/of private partijen.

Firan zet in deze whitepaper de actuele issues, succesvolle aanpakken en best practices op een rij.

In 4 stappen naar een publiek warmtenet

Een praktisch overzicht van de essentiële stappen in de route naar een CO2-neutrale en aardgasvrije gemeente met een publiek warmtenet.

Vraag het Firan

Heeft uw gemeente concrete plannen voor een open en onafhankelijk warmtenet?

Duurzaam alternatief
Met modulaire warmtesystemen kunnen de eerste stappen naar een duurzaam alternatief voor aardgas nu al worden gerealiseerd. Lees meer
Veelgestelde vragen door gemeenten

We hebben de meest voorkomende vragen van gemeenten met bijbehorende antwoorden op een rij gezet.

Energy hubs als spil in de energietransitie

Uit een sessie tijdens The Solar Future 2021 blijkt: publiek-private samenwerking aan integrale oplossingen is een essentiële succesfactor in de energietransitie.
Lees meer

Met Firan aan de slag in uw gemeente

Duurzame energienetten zijn er in allerlei varianten. We hebben de voordelen van de verschillende infra-systemen voor gemeenten op een rij gezet.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Firan.

Open warmtenetten met onafhankelijk netbeheer zijn toegankelijk voor uiteenlopende leveranciers, bronnen en gebruikers. Open warmtenetten zorgen daarmee voor de optimale inzet van duurzame bronnen, de laagste maatschappelijke kosten en transparante prijzen voor afnemers.

De open warmtenetten van Firan staan garant voor:

 • Duurzame warmte. Verschillende bronnen en leveranciers maken onder gelijke condities gebruik van de infrastructuur om warmte te leveren aan allerlei woningen en gebouwen. Deze aanpak stimuleert de ontwikkeling van nieuwe lokale warmtebronnen en de verdere verduurzaming van het net. Van producenten wordt namelijk gevraagd dat alle warmte die zij leveren duurzaam is. Zelfs de voorzieningen voor piekmomenten en back-up zijn dan op termijn verduurzaamd.
 • Een betrouwbare warmte-infrastructuur. Het netbeheer van een onafhankelijke partij zoals Firan zorgt ervoor dat de continuïteit altijd is geborgd. Als publieke partij is Firan een vertrouwenwekkende partner voor gemeenten en consumenten, en zijn we transparant over rendementen en tarieven.
 • Een toekomstbestendige warmte-oplossing. Open warmte-infrastructuren leggen de basis om steeds meer bronnen, leveranciers en afnemers aan te sluiten. Als onafhankelijke netbeheerder waarborgt Firan de openheid van de warmte-infrastructuur, en werken we met solide partners aan een betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk dat zich steeds verder ontwikkelt.

De keuze voor de juiste aardgasvrije warmteoplossing is sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden. Collectieve oplossingen zoals warmtenetten hebben met name in de bestaande bouw substantiële maatschappelijke voordelen, bijvoorbeeld vanwege de mogelijkheid om restwarmte te benutten. Met warmtenetten is de gebouwde omgeving op korte termijn aardgasvrij te maken. De warmtevoorziening wordt vervolgens stapsgewijs verder verduurzaamd door de inzet van nieuwe technieken en bronnen. Firan gaat aan de slag met de aanleg van grootschalige warmtenetten voor steden en regio’s, maar ook met kleinschalige oplossingen op wijkniveau .

Open warmtenetten met onafhankelijk netbeheer zijn toegankelijk voor uiteenlopende leveranciers, bronnen en gebruikers. Open warmtenetten zorgen daarmee voor de optimale inzet van duurzame bronnen, de laagste maatschappelijke kosten en transparante prijzen voor afnemers.

De voordelen van open warmtenetten voor gemeenten zijn:

 • Duurzame warmte. Verschillende bronnen en leveranciers maken onder gelijke condities gebruik van de infrastructuur om warmte te leveren aan allerlei woningen en gebouwen. Deze aanpak stimuleert de ontwikkeling van nieuwe lokale warmtebronnen en de verdere verduurzaming van het net. Van producenten wordt namelijk gevraagd dat alle warmte die zij leveren duurzaam is. Zelfs de voorzieningen voor piekmomenten en back-up zijn dan op termijn verduurzaamd.
 • Een betrouwbare warmte-infrastructuur. De samenwerking met een publieke partij zoals Firan – die met het onafhankelijke netbeheer zorgdraagt voor samenwerking met verschillende leveranciers en exploitanten in de lokale warmteketen – legt het fundament voor maatschappelijk en politiek draagvlak, omdat de gemeente daarmee garant staat voor de keuzevrijheid van consumenten.
 • Een toekomstbestendige warmte-oplossing. Als infra-specialist voor nieuwe energie neemt Firan de ontwikkeling, financiering en realisatie van open warmtenetten met onafhankelijk netbeheer op zich. Voor het beheer en onderhoud zijn verschillende manieren van samenwerking met publieke en private partijen – en zelfs energiecoöperaties – mogelijk, waarin de gemeente alle ruimte krijgt om als aanjager, facilitator en regisseur op te treden en de lokale energietransitie daadwerkelijk verder te brengen.

Een modulair warmtesysteem van Firan is een concreet startpunt voor verduurzaming en geeft u steeds de ruimte om in de toekomst nieuwe stappen te zetten richting een aardgasvrije en CO2-neutrale gebouwde omgeving.

De voordelen van een modulair warmtesysteem voor gemeenten zijn:

 • Zeer beperkte aanpassingen op woningniveau, en daarom weinig overlast voor bewoners.
 • Woningen op korte termijn aardgasvrij en een directe CO2 reductie, verdere verduurzaming vindt plaats op centraal niveau.
 • Snel en efficiënt te realiseren, onafhankelijk van de ontwikkeling van grootschalige warmtenetten.
 • Toekomstbestendig, want voorbereid op een scala aan warmte-oplossingen.
 • Mogelijkheden voor aansluiting op grootschalige warmtenetten in de omgeving, zonder het risico van ongewenste lock-ins.
 • Samenwerking met publieke en private partijen, met alle ruimte voor de gemeente om als aanjager, facilitator en regisseur op te treden.
 • Een open infrastructuur legt de basis voor maat- schappelijk en politiek draagvlak: de keuzevrijheid van consumenten is geborgd.

Cable pooling maakt het mogelijk om nabijgelegen wind- en zonneparken slim te koppelen: de energiebronnen worden dan op één netaansluiting aangesloten. De voordelen van cable pooling voor gemeenten zijn:

• Minder netverzwaring. Door zonnepanelen en windmolens achter het bestaande elektriciteitsnet te combineren wordt de capaciteit van de energie-infrastructuur beter benut. Daardoor gaat er minder energie verloren en wordt de energievoorziening stabieler. Voor de ontwikkeling van netten voor zonne- en windmolenparken is dan ook geen netverzwaring nodig.

• Minder ruimtebeslag. Het is mogelijk om zonnevelden rondom een park met windturbines te ontwerpen, op dezelfde grond of in ieder geval dichtbij elkaar in de buurt. Daarmee vermindert het ruimtebeslag.

• Meer succesvolle projecten. Met cable pooling wordt de opwek van zonne- en windenergie op veel meer locaties mogelijk dan wanneer uitsluitend wordt gekeken naar de capaciteit van het bestaande elektriciteitsnet. Dat betekent dat er per saldo meer zonne- en windprojecten worden gerealiseerd.

• Snellere realisatie van projecten. Ontwikkelaars van zonne- en windparken kunnen projecten dankzij cable pooling sneller realiseren, omdat er minder ingrijpende aanpassingen aan het elektriciteitsnet nodig zijn. Op die manier versnelt cable pooling de ontwikkeling en realisatie van projecten om lokaal duurzame energie op te wekken.

De decentrale netten van Firan maken het mogelijk om slimme en efficiënte energie-oplossingen te realiseren, zonder dat daarvoor een ingrijpende netverzwaring is vereist.

Als uitwerking van het Nederlandse Klimaatakkoord zetten de 30 energieregio’s in de Regionale Energiestrategie (RES) de mogelijkheden voor de opwekking van duurzame elektriciteit op een rij. Het doel is om in 2030 in totaal 35 terraWatt duurzame elektriciteit op te wekken. Gemeenten bepalen op basis van de RES de concrete locaties waar zon- en windparken kunnen worden gerealiseerd. Een van de overwegingen daarbij heeft te maken met het elektriciteitsnet. Is er voldoende capaciteit op het net om de duurzame stroom straks te transporteren?

Het aantal zonnepanelen, windmolens, warmtepompen en laadpalen in Nederland neemt de laatste jaren sterk toe. Zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s zorgen voor een hoge piekbelasting op het elektriciteitsnet en de opmars van all electric warmte-oplossingen vergroot de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet. Er ligt dan ook een grote druk op het huidige elektriciteitsnet. Op verschillende plekken zijn er uitbreidingen van bestaande elektriciteitsstations en/of geheel nieuwe onderstations nodig.

Decentrale energie-concepten, zoals cable pooling, directe lokale koppelingen tussen de grootschalige opwekking en het verbruik van duurzame energie, en zelfvoorzienende netten, stellen gemeenten in staat om optimaal gebruik te maken van het volledige potentieel van Nederlandse energie-infrastructuur voor duurzame energie-opwek.

Decentrale netten maken het mogelijk om nieuwe projecten te realiseren zonder dat daarvoor een nieuwe aansluiting op het bestaande elektriciteitsnet noodzakelijk is. Dat vermindert de (maatschappelijke) kosten voor netverzwaring en netbeheer. En levert tijdwinst op omdat wachttijd op netverzwaring voorkomen wordt.

Verder nemen het gebruik van zon- en windenergie in de industrie en de productie van groene stroom toe. Daarmee leveren decentrale energienetten een belangrijke bijdrage aan de uitwerking en versnelling van de RES – en uiteindelijk aan de duurzame, betrouwbare en betaalbare energie voor de wereld van morgen.

Cases van Firan

Firan realiseert duurzame energienetten. Voor gemeenten, maar ook voor woningcorporaties en projectontwikkelaars. In de cases leest u voor wie, waarom en hoe we de energietransitie aanpakken.