Samenwerken aan een energy hub voor circulair bedrijventerrein Duiven

Samen met de ondernemers van InnoFase en vijf projectpartners verkennen Firan en de gemeente Duiven de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een energy hub voor de circulaire hotspot. Een slimme verbinding tussen het bedrijventerrein en zon- en windprojecten in de omgeving geeft een extra impuls aan de duurzame plannen in de regio.

De elf ondernemingen die zijn gevestigd op bedrijventerrein InnoFase in Duiven geven prioriteit aan hergebruik van grondstoffen en energie. Er worden bijvoorbeeld zo veel mogelijk in- en outputstromen (zoals warmte, elektra, water, biogas, biomassa en restmaterialen) onderling uitgewisseld. In 2020 heeft de gemeente Duiven het initiatief genomen om samen met vijf bedrijven en zes partners te verkennen of er slimme koppelingen mogelijk zijn tussen InnoFase en toekomstige projecten met duurzame energie in de omgeving.

Slimme directe combinaties

In de Regionale Energie Strategie (RES) voor de regio Arnhem-Nijmegen zijn plannen opgenomen om in de buurt van InnoFase windmolens en zonneparken te realiseren. In een systeemverkenning heeft infraspecialist Firan de opties onderzocht om de lokale duurzame bronnen direct te verbinden met de energievoorziening van het bedrijventerrein. Daarbij is ook gekeken naar de businesscases om slimme combinaties te maken tussen productie, opslag, conversie en gebruik van verschillende energiebronnen. Naast zonne- en windenergie gaat het dan ook om bijvoorbeeld waterstof en biogas.

Match tussen vraag en aanbod

Firan maakte een schetsontwerp voor de ontwikkeling en realisatie van een energy hub die optimaal gebruik maakt van de – huidige en te verwachten – duurzame energie rond InnoFase.

Het schetsontwerp geeft antwoord op vragen zoals:

  • Wat is de energievraag van de ondernemingen op het bedrijventerrein?
  • Hoe verhoudt de vraag zich tot de (potentiële) lokale opwek van duurzame energie?
  • Welke energie-infrastructuren zijn er nodig om directe koppelingen te maken tussen producenten en verbruikers?
  • Wie zijn de relevante partners om de decentrale oplossing te realiseren, en welke belangen en drijfveren hebben zij?
  • Wat is de meerwaarde van een energy hub in het licht van (dreigende) netcongestie en de aanwezige netaansluitingen?
  • Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle ontwikkeling en realisatie van een energy hub?

Uit het schetsontwerp van Firan blijkt dat er een kansrijke match is tussen de toekomstige zon- en windparken en de ondernemingen van InnoFase. Door de energiestromen via een decentraal netwerk direct in te zetten in de omgeving is namelijk geen extra aansluiting op het reguliere elektriciteitsnet nodig. De inzichten uit de systeemverkenning motiveren ondernemers om daadwerkelijk met een energy hub aan de slag te gaan.

(Tekst gaat door onder video)

Tooling voor praktische inzichten

In het ontwerpproces voor de energy hub voor InnoFase zette Firan de renewable energy matching tool (PDF) en de Energy Hub Configurator in. De tool combineert informatie over de lokale situatie met datasets van publiek beschikbare bestanden, zoals over congestiegebieden, geplande windparken, onderstations en kadastrale kaarten. Firan creëert een kansenkaart voor decentrale infra-oplossingen.

De Energy Hub Configurator van Firan zorgt voor analyse van de energieprofielen van ondernemingen. Daarop worden verschillende scenario’s gemodelleerd en doorberekend, die de impact van verschillende componenten op de lokale energiebalans duidelijk maken. Bijvoorbeeld van de opwek van (extra) zonne-energie of de inzet van batterij-opslag.

De analyse van Firan geeft de gemeente Duiven en de ondernemers van InnoFase betrouwbare inzichten om de businesscase van een lokaal energienetwerk te beoordelen. Daarbij worden naast de financiële factoren ook de juridische, organisatorische en technische randvoorwaarden meegenomen.

Circulaire ambities

In 2020 ontving InnoFase de Circular Economy Award en mocht het terrein zich de circulaire werklocatie van het jaar noemen. In de toekomst verwachten de bedrijven in het gebied de circulaire ambities verder uit te bouwen. Er liggen bijvoorbeeld kansen om lokaal waterstof te produceren én te gebruiken. Het schetsontwerp voor een energy hub legt de basis voor nieuwe plannen om InnoFase steeds verder te verduurzamen.

De verkenning van een energy hub voor InnoFase is een samenwerking tussen InnoFase, Liander, Waterschap Rijn & IJssel, ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, innovatienetwerk Kiemt, de gemeente Duiven, RES Regio Arnhem-Nijmegen en Firan.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!
Waterstof als duurzaam alternatief

In deze animatie is te zien hoe waterstofnetwerken bedrijfsprocessen en vervoermiddelen verduurzamen.

Video afspelen