Aan de slag met waterstofdistributienet in Amsterdams havengebied

Samen met Port of Amsterdam werkt Firan aan de ontwikkeling van een waterstofdistributienet in het Amsterdamse haven- en industriegebied. Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst is de aftrap gegeven voor het ontwerp van het waterstofnetwerk.

Port of Amsterdam en Firan ontwikkelen een waterstofnetwerk in het Amsterdamse havengebied, dat bedoeld is voor bedrijven die in de toekomst waterstof willen gebruiken of produceren. Het streven is dat bedrijven onder vergelijkbare voorwaarden worden aangesloten, en dat de infrastructuur zelfs geschikt is voor relatief kleine producenten en gebruikers.

“Met het waterstofdistributienet zorgen we ervoor dat bedrijven in het Amsterdams havengebied in de toekomst via een aansluiting direct toegang kunnen krijgen tot groene waterstof”, aldus André Meijer, directeur van Firan, dat de infrastructuur straks realiseert en beheert. “Het gaat om industriële afnemers, die willen verduurzamen, en om waterstofproducenten, die waterstof kunnen invoeren in het netwerk. Het waterstofnet gaat er mede voor zorgen dat bedrijven op tijd kunnen verduurzamen om zo het Nederlandse klimaatdoel van 57 procent CO2-reductie in 2030 te halen.”

Hoge druk en lage druk

Vergelijkbaar met hoe het netbeheer van aardgas nu werkt, is de verwachting dat er in het havengebied ook voor waterstof een transportnetwerk op hoge druk en een distributienetwerk op lage druk nodig is. Het waterstofdistributienet in het Amsterdamse havengebied, dat onder de noemer H2avennet is gestart, wordt op termijn verbonden met het regionale Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied. Op het beoogde hogedruk transportnetwerk worden vooral grote producenten en afnemers van waterstof rechtstreeks aangesloten. De hoofdleiding van Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied wordt aangelegd en beheerd door Hynetwork Services, en sluit aan op het landelijke waterstofnetwerk dat de grote industriële clusters met elkaar verbindt.

Projectfasering

Vanuit het waterstofproject van Port of Amsterdam en Firan worden momenteel gesprekken gevoerd met bedrijven in het havengebied. Het gaat om bedrijven die waterstof als een realistisch onderdeel zien van de overgang naar een CO2-vrije bedrijfsvoering voor hun vestiging in de Amsterdamse haven. Bedrijven die interesse hebben, nemen contact op met de projectpartners. De aanmeldingen vormen de inbreng voor het vaststellen van het ontwerp. Naar verwachting wordt na het eerste kwartaal van 2023 besloten om door te gaan naar de volgende fase. Daarin staan het detailontwerp en de investeringsbeslissing centraal. Bij een positief besluit zal het distributienet in 2026 gereed zijn voor gebruik. Vervolgens zal het Amsterdamse waterstofnet worden verbonden met het hoofdleidingnetwerk van Hynetwork Services, dat naar verwachting eind 2026 beschikbaar is in het Amsterdamse havengebied.

Energietransitie aanjagen

Als initiatiefnemer van het lokale waterstofdistibutienet neemt Port of Amsterdam actief deel aan de ontwerpfase van het project. Port of Amsterdam deelt onder meer kennis van het havengebied en de daar gevestigde bedrijven. Port of Amsterdam wil de energietransitie in het havengebied aanjagen en ziet daarbij een belangrijke rol voor groene waterstof. De tijdige beschikbaarheid van waterstof als energiedrager en grondstof – en de aanleg van de infrastructuur voor het transport – zijn cruciaal voor de verduurzaming van bestaande activiteiten en voor het aantrekken van nieuwe bedrijven en activiteiten die de energietransitie ondersteunen. Port of Amsterdam richt zich – naast het transport en de beschikbaarheid van waterstof in het havengebied – ook op productie, import per schip en opslag van groene waterstof.

“De inzet van groene waterstof is cruciaal om de CO2-uitstoot van energie-intensieve industrieën, zoals de staalindustrie, te reduceren. Waterstof kan worden ingezet als duurzame brandstof en als grondstof voor groene chemie”, zegt Dorine Bosman, Chief Investment Officer van Port of Amsterdam. “Groene waterstof is nodig om aardgas te vervangen in de productieprocessen van bedrijven in de haven. Met het waterstofdistributienetwerk versnellen we de energietransitie in het Amsterdamse havengebied.”

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!